Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 29/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AED) για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων της ΠΑ

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AED) για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 74.400,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

3. Δ.29-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC011014750)

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ (AED) (ΨΡΕΝ6-ΩΨ8) (22PROC011014517)

 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Eπαναληπτικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 39/22) για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού “LUBRICATING OIL AIRCRAFT PISTON, NSN: 9150007534937 SAE – 60” των ΑΦΩΝ CL-215, PZL, T-41 – ΑΔΑ : ΨΡ2Θ6-Β7Ω

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια ελαιολιπαντικού LUBRICATING OIL AIRCRAFT PISTON, NSN 9150007534937 SAE-60 προς κάλυψη αναγκών της Π.Α., συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριών εκατομμυριών διακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.200.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ (άρθρο 27, Ν.2859/2000) και για ποσότητα χιλίων εξακοσίων βαρελιών (4Χ400=1.600) των πενήντα πέντε γαλονιών (55GL).

Ανακοίνωση Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού της 116ΠΜ για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Αεροδρομίου

Η 116ΠΜ προκηρύσσει  δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την εκμίσθωση των 75,5 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων του Α/Δ Αγρινίου (Παλαιό) για γεωργικές καλλιέργειες, για χρονικό διάστημα από 01.09.2022 έως 31.08.2026, με τιμή εκκίνησης ογδόντα πέντε ευρώ (€ 85,00) κατά στρέμμα και ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής 5%.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ’ αρίθμ.01/22 της 2ης ΜΣΕΠ για την Προµήθεια Κιτ Πυκνωτών Εισόδου AHF και Συσσωρευτών UPS καθώς και Εργασίες Αντικατάστασης και Παραµετροποίησης Αυτών στα Νέα ∆εδοµένα προς κάλυψη αναγκών Μονάδος

Η 2η ΜΣΕΠ προκηρύσσει  ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια κιτ πυκνωτών εισόδου AHF και συσσωρευτών UPS καθώς και εργασίες αντικατάστασης και παραµετροποίησης αυτών στα νέα δεδοµένα προς κάλυψη αναγκών Μονάδος , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ εβδομήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ (77.748,00€), συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και του ΦΠΑ 24%.

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Δ.08/22 της 206 ΠΑΥ για Κατασκευή Δαπέδου Στάθμευσης Ε/Π στο Α/Δ Λέρου – ΑΔΑ:6Α426-1ΨΒ

H Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή Δαπέδου Στάθμευσης Ε/Π στο Α/Δ Λέρου (ΑΕΕ: 11/20)”, συνολικού προϋπολογισμού 1.471.313,54 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και αποσφράγισης για τον  διαγωνισμό με α/α ΕΣΗΔΗΣ 189357 για το Έργο: «Κατασκευή Δαπέδου Στάθμευσης Ε/Π στο Α/Δ Λέρου (ΑΕΕ: 11/20)» με απόφαση της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, μετατέθηκε για τις 28 Ιουλ 22.

Η Απόφαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  22PROC010956774 και στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Α426-1ΨΒ

22PROC010956774_6Α426-1ΨΒ

 

 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 36/22) για την Προμήθεια Υποδημάτων και Εμβάδων -ΑΔΑ:Ψ3Β76-ΡΦΠ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια υποδημάτων εξόδου λευκών, υποδημάτων λουστρινιών  και εμβάδων πλαστικών  προς κάλυψη αναγκών μαθητών στρατιωτικών σχολών, νεοσυλλέκτων σμηνιτών, επαγγελματιών οπλιτών και οπλιτών βραχείας ανακατάταξης για χρονικό ορίζοντα τεσσάρων ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας 264.120,00 € [συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%].

Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη επιφανειακή χρήση, 3.016,71 τμ από τους ελεύθερους χώρους του πρώην στρατοπέδου ΠΕΚ στο ΚΕΔΑ Τυμπακίου

Ανακοινώνεται ότι την 03.08.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη επιφανειακή χρήση, 3.016,71 τμ από τους ελεύθερους χώρους του πρώην στρατοπέδου ΠΕΚ στο ΚΕΔΑ Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα τριών ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να
παραταθεί για άλλα τρία έτη, μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του 201 ΚΕΦΑ (υπ’ αρίθμ. 05/22) για την Προμήθεια Ελαστικών Σωληνώσεων Παροχής Καυσίμου των Β/Τφ Οχημάτων που Χρησιμοποιούνται για την Πλήρωση Α/Φ και Ε/Π (O/N 223170) – ΑΔΑ: Ψ71Λ6-ΑΟΞ

Τo 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια Ελαστικών Σωληνώσεων Παροχής Καυσίμου των Β/Τφ Οχημάτων που Χρησιμοποιούνται για την Πλήρωση Α/Φ και Ε/Π (O/N 223170), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, 183.850,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%), επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 227.974,80 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 28/22) για την  Προμήθεια Κασκόλ – Πουλόβερ – Κουκούλων – Πετσετών -ΑΔΑ:ΨΨΡΖ6-ΕΕ8

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια Κασκόλ – Πουλόβερ – Κουκούλων – Πετσετών προς κάλυψη αναγκών ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας 965.761,60 € [συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%].

 

1η Τροποποίηση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΜΓΕΑ (υπ’αρίθμ. 01/22) για την προμήθεια μιας (1) ηλεκτρονικής διάταξης ενίσχυσης ισχύος συχνοτήτων και αισθητήρων μέτρησης ισχύος, μετρητή ισχύος και κατευθυντικών συζευκτών της ΥΠΗΔ – ΑΔΑ: 6Φ1Ο6-ΥΦΛ

Η Μοίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ), προέβει σε τροποποίηση του διαγωνισμού με στοιχεία ΕΣΗΔΗΣ 164364 και ανάρτηση εκ νέου στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 164364,1. Ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά την προμήθεια μιας (1) ηλεκτρονικής διάταξης ενίσχυσης ισχύος συχνοτήτων και αισθητήρων μέτρησης ισχύος, μετρητή ισχύος και κατευθυντικών συζευκτών της ΥΠΗΔ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 115.390,71 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 143.084,48 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.