Χάρτης Ιστότοπου (Sitemap)

> Ενεργοί Διαγωνισμοί (Αρχική Σελίδα)

Περιλαμβάνει τους διαγωνισμούς που έχουν αναρτηθεί στην παρούσα πλατφόρμα και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία παραλαβής προσφορών.

> Αναρτημένοι Διαγωνισμοί (Ενεργοί – Ανενεργοί)

Περιλαμβάνει όλους τους διαγωνισμούς που έχουν αναρτηθεί στην παρούσα πλατφόρμα.

> Διαγωνισμοί στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Περιλαμβάνει τους διαγωνισμούς των Μονάδων της ΠΑ που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα του προγράμματος Δι@ύγεια (diavgeia.gov.gr). Το περιεχόμενο της σελίδας λαμβάνεται αυτοματοποιημένα μέσω υπηρεσίας διαδικτύου (web service). Την ευθύνη της ορθής ανάρτησης των πράξεων φέρει το όργανο που εξέδωσε την πράξη.

> Στατιστικά

Περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία που αφορούν στους διαγωνισμούς που έχουν αναρτηθεί στην παρούσα πλατφόρμα.