Όλοι οι Διαγωνισμοί (Ενεργοί – Ανενεργοί)

Η τρέχουσα σελίδα περιλαμβάνει το σύνολο των αναρτήσεων (προκηρύξεις – διαγωνισμοί – μελέτες) που έχουν δημοσιευθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/24 της 135ΣΜ για την Αποκομιδή Ξυλείας από χώρους του Α/Δ Σκύρου – ΑΔΑ: 6ΦΧΘ6-Α78

Αναρτήθηκε στις 28/02/2024

Η 135 Σμηναρχία Μάχης προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, ο οποίος θα συνεχιστεί με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος, την αποκομιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Μονάδος. Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΦΧΘ6-Α78

Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.01/24) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Άπαξ Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου 1.240 Στρεμμάτων Μη Μισθωμένων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Λάρισας – ΑΔΑ: 69036-ΔΕ3

Αναρτήθηκε στις 27/02/2024

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, ο οποίος θα συνεχιστεί με προφορικές με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για την άπαξ κοπή – αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου συνολικής έκτασης χιλίων διακοσίων σαράντα (1.240) στρεμμάτων ελεύθερων μη μισθωμένων χώρων Α/Δ Λάρισας. Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : 69036-ΔΕ3 Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 08/24 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αναρτήθηκε στις 26/02/2024

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 80359,53€ με ΦΠΑ 24% ή 99645,82€ άνευ ΦΠΑ. Δ_8_24 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (24PROC014318423) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΨΛΤΣ6-ΠΗΜ, 24PROC014317254)

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 02/24 του 251ΓΝΑ για την Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής βάσης Δεδομένων Πληροφόρησης «Up to Date Anywhere» για την κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στις 23/02/2024

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής βάσης Δεδομένων Πληροφόρησης «Up to Date Anywhere» για την κάλυψη αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 89.943,39€ με ΦΠΑ 24% ή 72.534,99€ άνευ ΦΠΑ. 3_ Δ_02_24 ΑΝΑΝΕΩΣΗ … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 02/24 του 251ΓΝΑ για την Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής βάσης Δεδομένων Πληροφόρησης «Up to Date Anywhere» για την κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ."

Σύμβαση Έργου: “Κατασκευή Περίφραξης και Περιμετρικού Φωτισμού στην 130ΣΜ” (130-24-01)

Αναρτήθηκε στις 23/02/2024

Αναρτάται η μελέτη του έργου «Κατασκευή Περίφραξης και Περιμετρικού Φωτισμού στην 130ΣΜ» (130ΣΜ-24-01), προϋπολογισμού 3.629.032,26 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν.4412/16. 130ΣΜ-24-01_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_RELEASED

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 09/24 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια PORT Πλαστικού και Συνδετικού Καθετήρα 8F για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αναρτήθηκε στις 21/02/2024

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια PORT Πλαστικού και Συνδετικού Καθετήρα 8F για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 86.445,00€ με ΦΠΑ 24% ή 76.500,00€ άνευ ΦΠΑ.  

Διακήρυξη Σύμβασης Έργου: “Κατασκευή Νέων Μεταλλικών Στεγάστρων στην 114ΠΜ” (114ΠΜ-22-03)-Επαναληπτικός Διαγωνισμός

Αναρτήθηκε στις 20/02/2024

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4412/2016, καθώς και την απόφαση Φ.583/667/Σ.146/15 Φεβ 24/ΑΤΑ/Γ2/4 , με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Νέων Μεταλλικών Στεγάστρων στην 114ΠΜ» (114ΠΜ-22-03) -Επαναληπτικός Διαγωνισμός με Α.Α: 206002 στο ΕΣΗΔΗΣ. Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Σύμβασης Έργου: “Κατασκευή Νέων Μεταλλικών Στεγάστρων στην 114ΠΜ” (114ΠΜ-22-03)-Επαναληπτικός Διαγωνισμός"

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 10/24 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Γαντιών Μίας (1) Χρήσης Νιτριλίου για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αναρτήθηκε στις 12/02/2024

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Γαντιών Μίας (1) Χρήσης Νιτριλίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 816.200,00€ με ΦΠΑ 6% ή 770.000,00€ άνευ ΦΠΑ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9ΚΨ96-643 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24PROC014248269

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της 115ΠΜ (υπ’ αριθμ. Δ.06/24) για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών και Φρούτων προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδος – ΑΔΑ: ΨΤΤΝ6-Τ03

Αναρτήθηκε στις 09/02/2024

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την περιοδική προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών και φρούτων προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας και λεσχών της Μονάδος σε βάθος διετίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 91.096,30€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΤΤΝ6-Τ03 Διακήρυξη

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 01/24 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Ακτινοδιαπερατής Τράπεζας Χειρουργικών Επεμβάσεων για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργικού Τομέα του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αναρτήθηκε στις 08/02/2024

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Ακτινοδιαπερατής Τράπεζας Χειρουργικών Επεμβάσεων για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργικού Τομέα του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 80.600,00€ με ΦΠΑ 24% ή 65.000,00€ άνευ ΦΠΑ. 3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΨΛΠΚ6-5ΩΔ) (24PROM014234108) 1. … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 01/24 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Ακτινοδιαπερατής Τράπεζας Χειρουργικών Επεμβάσεων για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργικού Τομέα του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας"