Αναρτημένοι Διαγωνισμοί (Ενεργοί – Ανενεργοί)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 10/21 της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Προϊόντων Καφέ.

Αναρτήθηκε στις 18/06/2021

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφορά, προς σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την περιοδική προμήθεια προϊόντων καφέ, για δύο (2) έτη και συνολικής εκτιμώμενης αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (14.150,00€) χωρίς ΦΠΑ. Το κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά … Διαβάστε περισσότερα "Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 10/21 της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Προϊόντων Καφέ."

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.38/21) για την Προμήθεια Ενός (1) Προβολικού Μηχανήματος Τεχνολογίας LASER και Μίας (1) Πλήρους Μικροφωνικής – Ακουστικής Εγκατάστασης για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ

Αναρτήθηκε στις 18/06/2021

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος. Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με … Διαβάστε περισσότερα "Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.38/21) για την Προμήθεια Ενός (1) Προβολικού Μηχανήματος Τεχνολογίας LASER και Μίας (1) Πλήρους Μικροφωνικής – Ακουστικής Εγκατάστασης για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ"

Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/21) για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ)] – ΑΔΑ:95Α46-ΟΔΗ

Αναρτήθηκε στις 17/06/2021

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών (CPV: 15220000-6 & 15221000-3), ως τα είδη του Πίνακα Παραρτήματος «Β», της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16, του Ν.4782/21 και τους … Διαβάστε περισσότερα "Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/21) για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ)] – ΑΔΑ:95Α46-ΟΔΗ"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ILS MARK 20A ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 123 ΣΤΕ (Δ.07/21)-ΑΔΑ:6Ξ4Τ6-ΝΧΛ

Αναρτήθηκε στις 17/06/2021

  Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό (Δ.07/21) σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Ειδών Συντήρησης Συστήματος ILS MARK 20A προς Κάλυψη Αναγκών 123 ΣΤΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά … Διαβάστε περισσότερα "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ILS MARK 20A ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 123 ΣΤΕ (Δ.07/21)-ΑΔΑ:6Ξ4Τ6-ΝΧΛ"

∆ιακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 09/21 της 114 ΠΜ για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής – Αποκοµιδής Αυτοφυούς Χόρτου.

Αναρτήθηκε στις 16/06/2021

H 114 ΠΜ προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισµό σε Ευρώ µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές για την ανάδειξη πλειοδότη κοπής – αποκοµιδής αυτοφυούς χόρτου Μονάδος. Η εκτιµώµενη έκταση στην οποία φύεται το εν λόγω χόρτο ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα (450) στρέµµατα περίπου και η κοπή – αποκοµιδή θα γίνει εφάπαξ (µία φορά). … Διαβάστε περισσότερα "∆ιακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 09/21 της 114 ΠΜ για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής – Αποκοµιδής Αυτοφυούς Χόρτου."

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.45/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Καθετήρες Αγγειογραφίας, Θηκάρια) για Κάλυψη Αναγκών της Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 ΓΝΑ

Αναρτήθηκε στις 16/06/2021

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος. Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με … Διαβάστε περισσότερα "Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.45/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Καθετήρες Αγγειογραφίας, Θηκάρια) για Κάλυψη Αναγκών της Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 ΓΝΑ"

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 02/21 της 111 ΠΜ για την Προμήθεια Υλικών και την Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης Συστημάτων Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης Κτιρίων DEPOT – AVIONICS

Αναρτήθηκε στις 15/06/2021

H 111 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Προμήθεια Υλικών και την Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης Συστημάτων Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης Κτιρίων DEPOT- AVIONICS (CPV: 35110000-8 και 45343200-5). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 27.461,30€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τα υλικά και στο … Διαβάστε περισσότερα "Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 02/21 της 111 ΠΜ για την Προμήθεια Υλικών και την Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης Συστημάτων Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης Κτιρίων DEPOT – AVIONICS"

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ. αριθμ. 01/2021 της 350ΠΚΒ, με Αντικείμενο την Αποθήκευση Ειδών Εξοπλισμού Οικίσκων, Συνολικού Χώρου 570 τμ, σε Αποθηκευτικό Χώρο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Αναρτήθηκε στις 14/06/2021

H 350 ΠΚΒ  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την αποθήκευση ειδών Εξοπλισμού Οικίσκων στο Πλαίσιο Συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη Διαχείριση της Προσφυγικής Κρίσης, συνολικού χώρου πεντακοσίων εβδομήντα (570) τετραγωνικών μέτρων, σε αποθηκευτικό χώρο στον Νομό Θεσσαλονίκης, με εκτιμώμενη αξία 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ. αριθμ. 01/2021 της 350ΠΚΒ, με Αντικείμενο την Αποθήκευση Ειδών Εξοπλισμού Οικίσκων, Συνολικού Χώρου 570 τμ, σε Αποθηκευτικό Χώρο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης."

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.47/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Καθετήρες 2 Αυλών του τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ

Αναρτήθηκε στις 11/06/2021

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος. Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με … Διαβάστε περισσότερα "Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.47/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Καθετήρες 2 Αυλών του τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ"

Διενέργεια Συνοπτικού πλειοδοτικού Διαγωνισμού Υπ΄αριθμ. 03/21, της 112 ΠΜ, για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Αποκλάδωση – Υλοτόμηση – Αποκομιδή Ξυλείας στην 112 ΠΜ

Αναρτήθηκε στις 08/06/2021

Η 112 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό  για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Αποκλάδωση – Υλοτόμηση – Αποκομιδή Ξυλείας στην 112 ΠΜ. Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 94ΙΧ6-ΤΚΓ