Όλοι οι Διαγωνισμοί (Ενεργοί – Ανενεργοί)

Η τρέχουσα σελίδα περιλαμβάνει το σύνολο των αναρτήσεων (προκηρύξεις – διαγωνισμοί – μελέτες) που έχουν δημοσιευθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 130ΣΜ» (130ΣΜ-24-01)-ΑΔΑ: 6ΙΥΞ6-Γ1Λ

Αναρτήθηκε στις 13/06/2024

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4412/2016, καθώς και την Φ.583/2177/Σ.461/23 Απρ 24/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 130ΣΜ» (130ΣΜ-24-01) με Α.Α: 208061 στο ΕΣΗΔΗΣ. 130ΣΜ-24-01_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_RELEASED_signed 130ΣΜ-24-01_ΤΕΥΧΟΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑΜ_signed Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ … Διαβάστε περισσότερα "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 130ΣΜ» (130ΣΜ-24-01)-ΑΔΑ: 6ΙΥΞ6-Γ1Λ"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ΄ αριθμ 06/24 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για Αίθουσα Εκπαίδευσης Σχολής Ικάρων. (ΑΔΑ: ΨΡ7Η6-Ο0Ρ)

Αναρτήθηκε στις 11/06/2024

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για Αίθουσα Εκπαίδευσης Σχολής Ικάρων συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού εξήντα εφτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ (67.456,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και του ΦΠΑ 24%. Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ΄ αριθμ 06/24 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για Αίθουσα Εκπαίδευσης Σχολής Ικάρων. (ΑΔΑ: ΨΡ7Η6-Ο0Ρ)"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 15/24) για την Παροχή Επαναλαμβανόμενης Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (F/S) Α/Φ Beechcraft King Air 350 & 360 (FIA) και Ε/Π ΑW-109 Trekker– ΑΔΑ : 6Μ936-ΚΨΕ

Αναρτήθηκε στις 10/06/2024

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων  (4) ετών, για την Παροχή Επαναλαμβανόμενης Εκπαίδευσης (Recurrent Training) των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (F/S) Α/Φ Beechcraft King Air 350 & 360 (FIA) και Ε/Π ΑW-109 Trekker συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 15/24) για την Παροχή Επαναλαμβανόμενης Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (F/S) Α/Φ Beechcraft King Air 350 & 360 (FIA) και Ε/Π ΑW-109 Trekker– ΑΔΑ : 6Μ936-ΚΨΕ"

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 13/24 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού προς Εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας της 115ΠΜ (ΑΔΑ: ΨΨΙΖ6-Η5Φ)

Αναρτήθηκε στις 07/06/2024

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού προς Εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας της 115ΠΜ (ΑΔΑ: ΨΨΙΖ6-Η5Φ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και απαλλασσομένου του ΦΠΑ. Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 13/24 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού προς Εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας της 115ΠΜ (ΑΔΑ: ΨΨΙΖ6-Η5Φ)"

Διακήρυξη υπ΄αρίθμ. 06/24 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Yλικού INSULATING OIL, (O/N 243057) – ΑΔΑ: ΨΜ6Ν6-ΜΣΙ

Αναρτήθηκε στις 07/06/2024

Τo 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια Yλικού INSULATING OIL, (O/N 243057), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ και (150.000,00€), απαλλασσόμενου από ΦΠΑ , συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%). Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΜ6Ν6-ΜΣΙ Διακήρυξη Διαγωνισμού : Δ.06/24 Διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ: 353120.

Δημόσιος Επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση για βοσκή, 107 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου (περιοχή Μαγούλας)

Αναρτήθηκε στις 31/05/2024

Ανακοινώνεται ότι την 26-06-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 111 ΠΜ (Αγχίαλος Βόλου), δημόσιος  επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση για βοσκή, 107 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου (περιοχή Μαγούλας), για χρονικό διάστημα από 01.09.2024 μέχρι 31.08.2028, … Διαβάστε περισσότερα "Δημόσιος Επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση για βοσκή, 107 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου (περιοχή Μαγούλας)"

Δημόσιος Επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση κτιρίου εμβαδού 50τμ ως αποθηκευτικού χώρου, στο όρος ‘Εδερι του Δήμου Γουβών του Νομού Ηρακλείου

Αναρτήθηκε στις 31/05/2024

Ανακοινώνεται ότι την 26-06-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 133 ΣΜ (Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση κτιρίου εμβαδού 50τμ ως αποθηκευτικού χώρου, εντός του χώρου της ΠΑ ευθύνης της 133 ΣΜ, στο όρος ‘Εδερι του … Διαβάστε περισσότερα "Δημόσιος Επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση κτιρίου εμβαδού 50τμ ως αποθηκευτικού χώρου, στο όρος ‘Εδερι του Δήμου Γουβών του Νομού Ηρακλείου"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του ΚΕΑ (υπ’ αρίθμ. 04/24) για την Προμήθεια Πλυστικών Μηχανημάτων Επικαθήμενου Χειριστή για Πλύση και Στέγνωση Δαπέδων – ΑΔΑ: 9ΔΒΑ6-ΗΗΣ

Αναρτήθηκε στις 29/05/2024

Τo Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ)  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια Πλυστικών Μηχανημάτων Επικαθήμενου Χειριστή για Πλύση και Στέγνωση Δαπέδων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 40.340,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 8,2476%) και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 50.021,60 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του ΚΕΑ (υπ’ αρίθμ. 04/24) για την Προμήθεια Πλυστικών Μηχανημάτων Επικαθήμενου Χειριστή για Πλύση και Στέγνωση Δαπέδων – ΑΔΑ: 9ΔΒΑ6-ΗΗΣ"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του ΚΕΑ (υπ’ αρίθμ. 03/24) για την Προμήθεια Ψαλιδωτών Αυτοκινούμενων Καλαθοφόρων Πλατφόρμων Εργασίας – ΑΔΑ: 6Ψ2Δ6-10Λ

Αναρτήθηκε στις 29/05/2024

Τo Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ)  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια Ψαλιδωτών Αυτοκινούμενων Καλαθοφόρων Πλατφόρμων Εργασίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 59.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 8,2476%) και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 73.160,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Αναρτήθηκε στο … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του ΚΕΑ (υπ’ αρίθμ. 03/24) για την Προμήθεια Ψαλιδωτών Αυτοκινούμενων Καλαθοφόρων Πλατφόρμων Εργασίας – ΑΔΑ: 6Ψ2Δ6-10Λ"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του ΚΕΑ (υπ’ αρίθμ. 02/24) για την Προμήθεια Εργαστηριακής Συσκευής Μέτρησης Σωματιδίων Υδραυλικών Υγρών – Λιπαντικών – ΑΔΑ: 9ΖΞΘ6-ΥΧΗ

Αναρτήθηκε στις 29/05/2024

Τo Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ)  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια Εργαστηριακής Συσκευής Μέτρησης Σωματιδίων Υδραυλικών Υγρών – Λιπαντικών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 38.340,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 8,2476%) και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 47.541,60 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του ΚΕΑ (υπ’ αρίθμ. 02/24) για την Προμήθεια Εργαστηριακής Συσκευής Μέτρησης Σωματιδίων Υδραυλικών Υγρών – Λιπαντικών – ΑΔΑ: 9ΖΞΘ6-ΥΧΗ"