Αναρτημένοι Διαγωνισμοί (Ενεργοί – Ανενεργοί)

Η σελίδα περιλαμβάνει το σύνολο των (ενεργών & ανενεργών) διαγωνισμών που έχουν αναρτηθεί από Μονάδες της ΠΑ στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 1/23 της ΒΚΑ για την Κοπή και Υλοτομία Δέντρων από χώρους της ΜΚ Αλιάρτου – ΑΔΑ: 64ΥΨ6-Κ1Σ

Αναρτήθηκε στις 27/03/2023

Η ΒΚΑ προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος, την άπαξ κοπή και υλοτομία δέντρων από χώρους της ΜΚ Αλιάρτου. Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 64ΥΨ6-Κ1Σ

Παράταση Ημερομηνιών Λήξης της Προθεσμίας Υποβολής και Αποσφράγισης Προσφορών για το Διαγωνισμό του Έργου:«Εγκατάσταση Συστήματος Ψύξης – Θέρμανσης στα Χειρουργεία 5ου Ορόφου 251ΓΝΑ» (ΓΝΑ-101E)

Αναρτήθηκε στις 21/03/2023

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.) ανακοινώνει την παράταση των ημερομηνιών Λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών για το διαγωνισμό του έργου:«Εγκατάσταση Συστήματος Ψύξης – Θέρμανσης στα Χειρουργεία 5ου Ορόφου 251ΓΝΑ» (ΓΝΑ-101E), ως εξής : 1. Παρατείνουμε την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού … Διαβάστε περισσότερα "Παράταση Ημερομηνιών Λήξης της Προθεσμίας Υποβολής και Αποσφράγισης Προσφορών για το Διαγωνισμό του Έργου:«Εγκατάσταση Συστήματος Ψύξης – Θέρμανσης στα Χειρουργεία 5ου Ορόφου 251ΓΝΑ» (ΓΝΑ-101E)"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ 17/23 για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής (ΑΔΑ:9Β846-Π1Σ)

Αναρτήθηκε στις 20/03/2023

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, διάρκειας τριών  (3) ετών, για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής  συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τριετίας ποσού  901.800,00€ (εννιακοσίων μίας χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ),συμπεριλαμβανομένων … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ 17/23 για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής (ΑΔΑ:9Β846-Π1Σ)"

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 06/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ

Αναρτήθηκε στις 17/03/2023

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου για κάλυψη αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  198.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή 245.520,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ΦΠΑ 24%. Δ_ 06_23 … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 06/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’ αριθμ. 14/23) για την Προμήθεια ενός (1) Α/Κ PW123AF Α/Φ CL-415 (ΑΔΑ : Ψ3ΩΓ6-Β0Π)

Αναρτήθηκε στις 17/03/2023

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια προμήθεια ενός (1) Α/Κ PW123AF Α/Φ CL-415, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριών εκατομμυριών επτακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (3.703.343,50€) συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων ποσοστού 6,2476% και απαλλασσόμενης του ΦΠΑ. Αναρτήθηκε … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’ αριθμ. 14/23) για την Προμήθεια ενός (1) Α/Κ PW123AF Α/Φ CL-415 (ΑΔΑ : Ψ3ΩΓ6-Β0Π)"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 11/23) για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100 LL για την Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ – ΑΔΑ : 69ΛΖ6-Γ7Ψ

Αναρτήθηκε στις 17/03/2023

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100 LL για την Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 16.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ. Αναρτήθηκε … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 11/23) για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100 LL για την Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ – ΑΔΑ : 69ΛΖ6-Γ7Ψ"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ 13/23 για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator-F/S) Α/Φ ΕΜΒ-135/ΕRJ-145 -ΑΔΑ:ΨΓΓ36-0Φ6

Αναρτήθηκε στις 15/03/2023

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator-F/S) Α/Φ ΕΜΒ-135/ΕRJ-145 συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας  691.200,00€ (εξακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων διακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ 13/23 για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator-F/S) Α/Φ ΕΜΒ-135/ΕRJ-145 -ΑΔΑ:ΨΓΓ36-0Φ6"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 15/23) για την Προμήθεια Δύο (2) Περιβαλλοντικών Θαλάμων – ΑΔΑ : 96ΨΞ6-ΤΙ6

Αναρτήθηκε στις 14/03/2023

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό επαναληπτικό διαγωνισμό (ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.42/22) με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια δύο (2) μονάδων Περιβαλλοντικών Θαλάμων (ΠΘ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 192.508,87 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 238.711,00 €, συμπεριλαμβανομένων των … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 15/23) για την Προμήθεια Δύο (2) Περιβαλλοντικών Θαλάμων – ΑΔΑ : 96ΨΞ6-ΤΙ6"

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.01/23 της 120 ΠΕΑ για την Προμήθεια Συλλογών Εργαλείων για τον Εξοπλισμό Συνεργείων Υποστήριξης Α/Φ Μ-346 – ΑΔΑ: ΨΞΒΖ6-1Ω2

Αναρτήθηκε στις 10/03/2023

1. Η 120 ΠΤΕΡΥΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣ προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  μέσω  της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης,  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ :ΨΞΒΖ6-1Ω2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – Δ_01_23 _ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α_Φ Μ-346 1. Προκήρυξη-Δημοσίευση Περίληψης Δ.01_23 … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.01/23 της 120 ΠΕΑ για την Προμήθεια Συλλογών Εργαλείων για τον Εξοπλισμό Συνεργείων Υποστήριξης Α/Φ Μ-346 – ΑΔΑ: ΨΞΒΖ6-1Ω2"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ’ αριθμ. Δ.01/23 της 113ΠΜ για την Επισκευή Δύο (2) Τεμαχίων του Υλικού Rudder Trim Compensator Unit (RTCU) του Α/Φ CL-415

Αναρτήθηκε στις 03/03/2023

Η 113 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την Επισκευή Δύο (2) Τεμαχίων του Υλικού Rudder Trim Compensator Unit (RTCU) του Α/Φ CL-415, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%), και απαλλασσομένων ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ’ αριθμ. Δ.01/23 της 113ΠΜ για την Επισκευή Δύο (2) Τεμαχίων του Υλικού Rudder Trim Compensator Unit (RTCU) του Α/Φ CL-415"