Όλοι οι Διαγωνισμοί (Ενεργοί – Ανενεργοί)

Η τρέχουσα σελίδα περιλαμβάνει το σύνολο των αναρτήσεων (προκηρύξεις – διαγωνισμοί – μελέτες) που έχουν δημοσιευθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 02/24 του 251ΓΝΑ για την Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής βάσης Δεδομένων Πληροφόρησης «Up to Date Anywhere» για την κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στις 23/02/2024

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής βάσης Δεδομένων Πληροφόρησης «Up to Date Anywhere» για την κάλυψη αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 89.943,39€ με ΦΠΑ 24% ή 72.534,99€ άνευ ΦΠΑ. 3_ Δ_02_24 ΑΝΑΝΕΩΣΗ … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 02/24 του 251ΓΝΑ για την Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής βάσης Δεδομένων Πληροφόρησης «Up to Date Anywhere» για την κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ."

Σύμβαση Έργου: “Κατασκευή Περίφραξης και Περιμετρικού Φωτισμού στην 130ΣΜ” (130-24-01)

Αναρτήθηκε στις 23/02/2024

Αναρτάται η μελέτη του έργου «Κατασκευή Περίφραξης και Περιμετρικού Φωτισμού στην 130ΣΜ» (130ΣΜ-24-01), προϋπολογισμού 3.629.032,26 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν.4412/16. 130ΣΜ-24-01_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_RELEASED

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 09/24 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια PORT Πλαστικού και Συνδετικού Καθετήρα 8F για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αναρτήθηκε στις 21/02/2024

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια PORT Πλαστικού και Συνδετικού Καθετήρα 8F για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 86.445,00€ με ΦΠΑ 24% ή 76.500,00€ άνευ ΦΠΑ.  

Διακήρυξη Σύμβασης Έργου: “Κατασκευή Νέων Μεταλλικών Στεγάστρων στην 114ΠΜ” (114ΠΜ-22-03)-Επαναληπτικός Διαγωνισμός

Αναρτήθηκε στις 20/02/2024

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4412/2016, καθώς και την απόφαση Φ.583/667/Σ.146/15 Φεβ 24/ΑΤΑ/Γ2/4 , με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Νέων Μεταλλικών Στεγάστρων στην 114ΠΜ» (114ΠΜ-22-03) -Επαναληπτικός Διαγωνισμός με Α.Α: 206002 στο ΕΣΗΔΗΣ. Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Σύμβασης Έργου: “Κατασκευή Νέων Μεταλλικών Στεγάστρων στην 114ΠΜ” (114ΠΜ-22-03)-Επαναληπτικός Διαγωνισμός"

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 10/24 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Γαντιών Μίας (1) Χρήσης Νιτριλίου για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αναρτήθηκε στις 12/02/2024

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Γαντιών Μίας (1) Χρήσης Νιτριλίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 816.200,00€ με ΦΠΑ 6% ή 770.000,00€ άνευ ΦΠΑ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9ΚΨ96-643 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24PROC014248269

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της 115ΠΜ (υπ’ αριθμ. Δ.06/24) για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών και Φρούτων προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδος – ΑΔΑ: ΨΤΤΝ6-Τ03

Αναρτήθηκε στις 09/02/2024

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την περιοδική προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών και φρούτων προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας και λεσχών της Μονάδος σε βάθος διετίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 91.096,30€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΤΤΝ6-Τ03 Διακήρυξη

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 01/24 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Ακτινοδιαπερατής Τράπεζας Χειρουργικών Επεμβάσεων για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργικού Τομέα του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αναρτήθηκε στις 08/02/2024

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Ακτινοδιαπερατής Τράπεζας Χειρουργικών Επεμβάσεων για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργικού Τομέα του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 80.600,00€ με ΦΠΑ 24% ή 65.000,00€ άνευ ΦΠΑ. 3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΨΛΠΚ6-5ΩΔ) (24PROM014234108) 1. … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 01/24 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Ακτινοδιαπερατής Τράπεζας Χειρουργικών Επεμβάσεων για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργικού Τομέα του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 03/24) για την Προμήθεια Πουκαμίσων (Χειμερινών-Θερινών )Ανδρών και Γυναικών – ΑΔΑ : ΨΔ9Υ6-2Β8

Αναρτήθηκε στις 02/02/2024

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τριών (3) ετών, για την Προμήθεια Πουκαμίσων (Χειμερινών – Θερινών)  Ανδρών και Γυναικών, προς κάλυψη αναγκών της ΠΑ, για χρονικό διάστημα τριών ετών 805.800,00€ (οκτακοσίων πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) άνευ ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 03/24) για την Προμήθεια Πουκαμίσων (Χειμερινών-Θερινών )Ανδρών και Γυναικών – ΑΔΑ : ΨΔ9Υ6-2Β8"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 04/24) για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Φανέλες, Γάντια, Κάλτσες, Πιτζάμες) – ΑΔΑ : 6ΦΓ06-ΗΓ4

Αναρτήθηκε στις 02/02/2024

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τριών (3) ετών, για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Φανέλες, Γάντια, Κάλτσες, Πιτζάμες) προς κάλυψη αναγκών της Π.Α., συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 666.750,00€ (εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ) άνευ ΦΠΑ ή 826.770,00€ (οκτακοσίων … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 04/24) για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Φανέλες, Γάντια, Κάλτσες, Πιτζάμες) – ΑΔΑ : 6ΦΓ06-ΗΓ4"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 05/24) για την Εργοστασιακή Συντήρηση Α/Κ ΡΤ6Τ-3 S/N:PC-E-82572, Ε/Π Β-212-ΑΔΑ:ΨΙΠΒ6-274

Αναρτήθηκε στις 02/02/2024

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης  για την Εργοστασιακή Συντήρηση Α/Κ ΡΤ6Τ-3 S/N:PC-E-82572, Ε/Π Β-212 συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.210.596,54€ (δύο εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων 6,2476% και απαλλασσόμενης του ΦΠΑ, … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 05/24) για την Εργοστασιακή Συντήρηση Α/Κ ΡΤ6Τ-3 S/N:PC-E-82572, Ε/Π Β-212-ΑΔΑ:ΨΙΠΒ6-274"