Αναρτημένοι Διαγωνισμοί (Ενεργοί – Ανενεργοί)

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.26/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Λαδιού Λίπανσης, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ και Ε/Π της ΠΑ (O/N 213104)

Αναρτήθηκε στις 09/04/2021

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια λαδιού λίπανσης κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ και Ε/Π της ΠΑ (O/N 213104), CPV: 09211000-1. Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΔΕΛ6-89Ψ  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%94%CE%95%CE%9B6-89%CE%A8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 14/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Ειδών Κυλικείου Προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΑΒ Δεκελείας και 2ου ΑΚΕ – 120ΠΕΑ – 124ΠΒΕ» – ΑΔΑ : 6ΧΓΙ6-ΠΨΨ

Αναρτήθηκε στις 09/04/2021

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου, προς κάλυψη των απαιτήσεων των Kυλικείων, της Tροφοδοσίας και των Λεσχών των Μονάδων ΑΒ Δεκελείας (123ΣΤΕ, ΣΙ, ΑΣΠ, ΣΜΥΑ, ΚΕΠΑ, 359ΜΑΕΔΥ, ΥΑΕ, ΣΜ. ΔΑΕ) & 2ο  ΑΚΕ, 120ΠΕΑ και 124ΠΒΕ, και την υπογραφή σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 958,727,24 … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 14/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Ειδών Κυλικείου Προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΑΒ Δεκελείας και 2ου ΑΚΕ – 120ΠΕΑ – 124ΠΒΕ» – ΑΔΑ : 6ΧΓΙ6-ΠΨΨ"

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.5/21) για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων ΚΕΔΑ/Ζ – ΑΔΑ : Ψ0ΠΠ6-ΛΙΨ

Αναρτήθηκε στις 09/04/2021

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων του ΚΕΔΑ/Ζ, συνολικής … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.5/21) για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων ΚΕΔΑ/Ζ – ΑΔΑ : Ψ0ΠΠ6-ΛΙΨ"

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.31/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή (REPAIR) Έξι (6) Τεμαχίων Υλικού «ALTIMETER», Συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 21EG05)

Αναρτήθηκε στις 08/04/2021

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επισκευή (REPAIR) έξι (6) τεμαχίων υλικών «ALTIMETER», συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 21EG05). Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 68Ε26-ΒΤΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΥΔ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.30/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή (REPAIR) Πέντε (5) Τεμαχίων Υλικού «EFIS DISPLAY», Συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 20EG11)

Αναρτήθηκε στις 08/04/2021

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την επισκευή (REPAIR) πέντε (5) τεμαχίων υλικών «EFIS DISPLAY», συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 20EG11). Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΥΕΘ6-ΜΦΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΥΔ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 29/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή (REPAIR) Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «ELECTRONIC DISPLAY», Συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 21EG08)

Αναρτήθηκε στις 08/04/2021

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την επισκευή (repair) τριών (3) τεμαχίων υλικού «ELECTRONIC DISPLAY», συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 21EG08). Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΧΚΣ6-ΘΑΨ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΥΔ

Προκήρυξη Σύμβασης Έργου: «Ανακατασκευή Υποδομών 3ης και 4ης Μοίρας Σχολής Ικάρων» (Τ-116Ε)

Αναρτήθηκε στις 08/04/2021

1. Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) με τα κάτωθι στοιχεία: – Διεύθυνση: Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, Λεωφόρος Τατοΐου, ΤΚ 13671. – Κωδικός NUTS: ΕL-305. – Τηλέφωνα επικοινωνίας: (210)8193221, (210)8193212 – Τηλεομοιοτυπία (FAX) : (210)8193212 – Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): c22.dae@haf.gr – Ιστοσελίδα: www.haf.gr/news/contests διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 … Διαβάστε περισσότερα "Προκήρυξη Σύμβασης Έργου: «Ανακατασκευή Υποδομών 3ης και 4ης Μοίρας Σχολής Ικάρων» (Τ-116Ε)"

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 07/21 της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών.

Αναρτήθηκε στις 06/04/2021

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, προς σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την περιοδική προμήθεια ατομικών και οικογενειακών παγωτών για κάλυψη αναγκών Μονάδος,συνολικής εκτιμώμενης αξίας δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) πλέον ΦΠΑ. Κριτήριο Κατακύρωσης αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του επίσημου τιμοκαταλόγου χωρίς ΦΠΑ, του έτους … Διαβάστε περισσότερα "Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 07/21 της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών."

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΚΕΔΑ/Ζ (04/21) για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ψαριών και Θαλασσινών – ΑΔΑ : ΩΤΚΚ6-ΠΓ9

Αναρτήθηκε στις 06/04/2021

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά κατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων, για την Προμήθεια Νωπών … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΚΕΔΑ/Ζ (04/21) για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ψαριών και Θαλασσινών – ΑΔΑ : ΩΤΚΚ6-ΠΓ9"

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση χώρου συνολικής επιφάνειας 2.300τμ, εντός του Α/Δ Καλαμάτας, αποκλειστικά για τη λειτουργία σταθμού αεροπορικού καυσίμου.

Αναρτήθηκε στις 06/04/2021

Ανακοινώνεται ότι την 26.04.2021 ημέρα Μ.Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Ακαδημίας 27, Αθήνα), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση χώρου συνολικής επιφάνειας 2.300τμ, εντός του Α/Δ Καλαμάτας, αποκλειστικά για τη λειτουργία σταθμού αεροπορικού καυσίμου, για χρονικό διάστημα πέντε … Διαβάστε περισσότερα "Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση χώρου συνολικής επιφάνειας 2.300τμ, εντός του Α/Δ Καλαμάτας, αποκλειστικά για τη λειτουργία σταθμού αεροπορικού καυσίμου."