Αναρτημένοι Διαγωνισμοί (Ενεργοί – Ανενεργοί)

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 39/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering) στα Α/Φ VIP της Π.Α» (ΑΔΑ:Ω8ΣΦ6-ΝΙΙ)

Αναρτήθηκε στις 17/09/2021

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering) στα Α/Φ VIP της Π.Α  συνολικής  προϋπολογισθείσας αξίας 240.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων  νόμιμων κρατήσεων, και απαλλασσόμενης ΦΠΑ. Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω8ΣΦ6-ΝΙΙ Διακήρυξη 39_21

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης έργου: “Κατασκευή Νέου Υποστέγου στο ΚΕΑ εκτιμώμενης αξίας 166.510,51 € (με ΦΠΑ 24%)

Αναρτήθηκε στις 15/09/2021

H Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Νέου Υποστέγου στο ΚΕΑ συνολικού προϋπολογισμού εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (166.510,51 €) συμπεριλαμβανομένου … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης έργου: “Κατασκευή Νέου Υποστέγου στο ΚΕΑ εκτιμώμενης αξίας 166.510,51 € (με ΦΠΑ 24%)"

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 36/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας

Αναρτήθηκε στις 15/09/2021

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας, συνολικής  προϋπολογισθείσας αξίας 1.678.811,60€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων ειδικά για την τροφοδοσία κρατήσεων, πλέον … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 36/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας"

Επανάληψη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.12/21) για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ (ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΔΑ:Ψ6ΤΤ6-ΗΔ4)

Αναρτήθηκε στις 13/09/2021

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ ως αναθέτουσα αρχή προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 με σκοπό την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ, CPV: 09123000-7. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16, του Ν.4782/21 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ6ΤΤ6-ΗΔ4 … Διαβάστε περισσότερα "Επανάληψη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.12/21) για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ (ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΔΑ:Ψ6ΤΤ6-ΗΔ4)"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 50/21) για την Προμήθεια έντεκα (11) Τεμαχίων Οδοντιατρικών Εδρών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS – ΑΔΑ : ΩΞΥ76-138

Αναρτήθηκε στις 13/09/2021

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια έντεκα (11) Οδοντιατρικών Εδρών προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 75.000,20€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ή 93.000,25€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 50/21) για την Προμήθεια έντεκα (11) Τεμαχίων Οδοντιατρικών Εδρών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS – ΑΔΑ : ΩΞΥ76-138"

Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Απόφαση Αναβολής και Τροποποίησης Προκήρυξης Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.12/21) για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ]-ΑΔΑ 9ΡΦΞ6-Φ3Ζ

Αναρτήθηκε στις 10/09/2021

Η ΔΟΥ ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ  Αποφασίζει την αναβολή Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.12/21 με ημερομηνία την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 με τους όρους που περιλαμβάνονται στην Φ.831/ΑΔ4328/Σ.1027/30-8-21/ΔΟΥ ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ   και την επανάληψη της προκήρυξης του με αναθεωρημένους όρους. Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9ΡΦΞ6-Φ3Ζ AΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δ.12.21  

Επανάληψη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/21) για την Προμήθεια Διαφόρων Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ) (ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΔΑ: 6ΥΚΙ6-ΑΣΥ)

Αναρτήθηκε στις 08/09/2021

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ ως αναθέτουσα αρχή προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Προμήθεια Διαφόρων Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών (CPV:15810000-9), ως τα είδη του Πίνακα Παραρτήματος «Β», της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16, του Ν.4782/21 και τους ειδικότερους … Διαβάστε περισσότερα "Επανάληψη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/21) για την Προμήθεια Διαφόρων Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ) (ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΔΑ: 6ΥΚΙ6-ΑΣΥ)"

Απόφαση Αναβολής και Τροποποίησης Προκήρυξης Διενέργειας του Συ-νοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/21) για την Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΔΑ: ΨΘΔ46-ΕΜΩ)

Αναρτήθηκε στις 08/09/2021

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ αποφασίζει την αναβολή διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού Δ.13/21 την Πέμπτη 09/09/21 με τους όρους που περιλαμβάνονται στην ΑΔ.Φ.831/4307/Σ.1021/27-08-21/ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ απόφαση, καθώς και την επανάληψη της προκήρυξής του με αναθεωρημένους όρους που θα εναρμονίζονται πλήρως στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4819/21), στο οποίο εμπίπτει το συμβατικό αντικείμενο. Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: … Διαβάστε περισσότερα "Απόφαση Αναβολής και Τροποποίησης Προκήρυξης Διενέργειας του Συ-νοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/21) για την Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΔΑ: ΨΘΔ46-ΕΜΩ)"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 48/21) για την Προμήθεια Επίγειου Εξοπλισμού (GROUND POWER UNIT NSN:6115014606734, P/N POWER PAK 2000A) – ΑΔΑ : 6Μ2Ε6-ΩΥ3

Αναρτήθηκε στις 07/09/2021

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια δύο (2) τεμαχίων επίγειου εξοπλισμού (GROUND POWER UNIT NSN:6115014606734, P/N POWER PAK 2000A), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 183.408,06€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 227.426,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 48/21) για την Προμήθεια Επίγειου Εξοπλισμού (GROUND POWER UNIT NSN:6115014606734, P/N POWER PAK 2000A) – ΑΔΑ : 6Μ2Ε6-ΩΥ3"

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 32/21 για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού – Υπόδησης – Εξάρτυσης Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών (ΑΔΑ: 66ΘΜ6-6ΙΜ)

Αναρτήθηκε στις 06/09/2021

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού – Υπόδησης – Εξάρτυσης Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών, συνολικής  προϋπολογισθείσας αξίας 509.787,40€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 632.136,38 € συμπεριλαμβανομένων των … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 32/21 για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού – Υπόδησης – Εξάρτυσης Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών (ΑΔΑ: 66ΘΜ6-6ΙΜ)"