Αναρτημένοι Διαγωνισμοί (Ενεργοί – Ανενεργοί)

Η σελίδα περιλαμβάνει όλους τους διαγωνισμούς (ενεργοί – ανενεργοί) που έχουν αναρτηθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 44/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Χειρουργικού Συστήματος CO2 με Εξαρτήματα για ΩΡΛ Εφαρμογές προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ

Αναρτήθηκε στις 01/12/2022

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Χειρουργικού Συστήματος CO2 με Εξαρτήματα για ΩΡΛ Εφαρμογές προς Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  100.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή 124.000,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 44/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Χειρουργικού Συστήματος CO2 με Εξαρτήματα για ΩΡΛ Εφαρμογές προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ"

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 14/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Είκοσι Δύο (22) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (ΗΟΔΚ) Τύπου 4×4 προς κάλυψη αναγκών ΠΑ – ΑΔΑ: ΩΥ526 – Γ0Σ

Αναρτήθηκε στις 29/11/2022

H ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Είκοσι Δύο (22) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (ΗΟΔΚ) Τύπου 4×4 προς κάλυψη αναγκών ΠΑ, προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ Εννιακοσίων Ενενήντα Εννέα Χιλιάδων Οκτακοσίων Ενενήντα Τριών και Ογδόντα Τεσσάρων λεπτών (999.893,84€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και του ΦΠΑ 24% με … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 14/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Είκοσι Δύο (22) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (ΗΟΔΚ) Τύπου 4×4 προς κάλυψη αναγκών ΠΑ – ΑΔΑ: ΩΥ526 – Γ0Σ"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 52/22) για την Προμήθεια Δίκυκλων Μοτοσυκλετών – ΑΔΑ : Ψ4ΗΚ6-ΘΥ5

Αναρτήθηκε στις 29/11/2022

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια δεκαοκτώ (18) δίκυκλων μοτοσυκλετών τύπου ADVENTURE-TOURING, κυβισμού 630cc έως 750cc, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ 185.487,10 (εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 52/22) για την Προμήθεια Δίκυκλων Μοτοσυκλετών – ΑΔΑ : Ψ4ΗΚ6-ΘΥ5"

∆ιακήρυξη Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού (υπ’ αριθμ.03/22) της 114ΠΜ για την Κοπή και Αποκοµιδή Ξυλείας ∆έντρων από χώρους της Α/Β Τανάγρας – ΑΔΑ:ΨΙΘΔ6-ΜΘΙ

Αναρτήθηκε στις 29/11/2022

Η 114ΠΜ προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, βάσει µόνο της τιµής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι µισθώµατος, την άπαξ κοπή και αποκοµιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Μονάδος. Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: … Διαβάστε περισσότερα "∆ιακήρυξη Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού (υπ’ αριθμ.03/22) της 114ΠΜ για την Κοπή και Αποκοµιδή Ξυλείας ∆έντρων από χώρους της Α/Β Τανάγρας – ΑΔΑ:ΨΙΘΔ6-ΜΘΙ"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 51/22) για την Προμήθεια Ρομποτικού  Χειρουργικού Συστήματος του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ:Ψ4ΝΟ6-ΘΥ7

Αναρτήθηκε στις 28/11/2022

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την  Προμήθεια Ρομποτικού  Χειρουργικού Συστήματος του 251 ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.800.000,00 € (δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ)  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ή 3.472.000,00 € (τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 51/22) για την Προμήθεια Ρομποτικού  Χειρουργικού Συστήματος του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ:Ψ4ΝΟ6-ΘΥ7"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 53/22) για τη Μερική Επισκευή (ΜΕ) κ΄ Επ’ Ανταλλαγή Προμήθεια ΕΑ οκτώ (8) MAIN ROTOR BLADES (MRBs), Ε/Π AS332-C1 SUPER PUMA), P/N 332A11-0024-09, 332A11-0025-09 και 332Α11-0025-13, MFC F0210 – ΑΔΑ : Ψ6ΧΒ6-8ΦΔ

Αναρτήθηκε στις 28/11/2022

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για τη Μερική Επισκευή (ΜΕ) και Επ’ Ανταλλαγή Προμήθεια οκτώ (8) τεμαχίων MAIN ROTOR BLADES (MRBs), Ε/Π AS332-C1 SUPER PUMA), P/N 332A11-0024-09, 332A11-0025-09 και 332Α11-0025-13, MFC F0210, με διαιρετό αντικείμενο (4 τεμάχια για Μερική επισκευή … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 53/22) για τη Μερική Επισκευή (ΜΕ) κ΄ Επ’ Ανταλλαγή Προμήθεια ΕΑ οκτώ (8) MAIN ROTOR BLADES (MRBs), Ε/Π AS332-C1 SUPER PUMA), P/N 332A11-0024-09, 332A11-0025-09 και 332Α11-0025-13, MFC F0210 – ΑΔΑ : Ψ6ΧΒ6-8ΦΔ"

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 50/22 του 251 ΓΝΑ για την Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος Hospital Information System (HIS) και Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Laboratory Information System (LIS) του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αναρτήθηκε στις 28/11/2022

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος Hospital Information System (HIS) και Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Laboratory Information System (LIS) του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 46.764,63 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 50/22 του 251 ΓΝΑ για την Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος Hospital Information System (HIS) και Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Laboratory Information System (LIS) του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας"

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 51/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Κολλαγόνου Κερατοειδούς για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αναρτήθηκε στις 24/11/2022

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Κολλαγόνου Κερατοειδούς για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 160.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  198.400,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%. 5. … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 51/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Κολλαγόνου Κερατοειδούς για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας"

Σύμβαση Έργου: «Κατασκευή οικήματος διαμονής προσωπικού στην Κάρπαθο» (ΚΑΡ-22-01)

Αναρτήθηκε στις 24/11/2022

Αναρτάται η μελέτη του έργου «Κατασκευή οικήματος διαμονής προσωπικού στην Κάρπαθο» (ΚΑΡ-22-01), προϋπολογισμού 1.1οο.οοο ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν.4412/16. ΚΑΡ-22-01_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη επιφανειακή χρήση, 3.016,71 τμ από τους ελεύθερους χώρους του πρώην στρατοπέδου ΠΕΚ στο ΚΕΔΑ Τυμπακίου

Αναρτήθηκε στις 18/11/2022

Ανακοινώνεται ότι την 13.12.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00’πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη επιφανειακή χρήση, 3.016,71 τμ από τους ελεύθερους χώρους του πρώην στρατοπέδου ΠΕΚ στο ΚΕΔΑ Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών … Διαβάστε περισσότερα "Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη επιφανειακή χρήση, 3.016,71 τμ από τους ελεύθερους χώρους του πρώην στρατοπέδου ΠΕΚ στο ΚΕΔΑ Τυμπακίου"