Διαγωνισμοί στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

* Το περιεχόμενο της παρούσας σελίδας λαμβάνεται αυτοματοποιημένα από το πρόγραμμα Δι@ύγεια μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service). Την ευθύνη της ορθής ανάρτησης των πράξεων στο πρόγραμμα Δι@ύγεια φέρει το όργανο που εξέδωσε την πράξη.

Παρουσιάστηκε σφάλμα.
Αποτυχία λήψης δεδομένων από το υποσύστημα ευρετηρίασης αποφάσεων του Δι@ύγεια.
HTTP error code: 404