Διαγωνισμοί στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

* Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας λαμβάνεται αυτοματοποιημένα από το Πρόγραμμα Δι@ύγεια μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service). Την ευθύνη της ορθής ανάρτησης των πράξεων στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια φέρει το όργανο που εξέδωσε την πράξη.

Πλήθος Διαγωνισμών στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια: 54 • Τελευταία Eνημέρωση: 03/04/2020, 12:56

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 7/20
Αναρτήθηκε στις 20/03/2020 08:10 με ΑΔΑ ΩΦ506-ΤΒ9
Μονάδα: ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
Σύνδεσμος: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΦ506-ΤΒ9

Άλλες επιλογές

* Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας λαμβάνεται αυτοματοποιημένα από το Πρόγραμμα Δι@ύγεια μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service). Την ευθύνη της ορθής ανάρτησης των πράξεων στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια φέρει το όργανο που εξέδωσε την πράξη.