Ενεργοί Διαγωνισμοί

Πλήθος ενεργών διαγωνισμών: 28 - Τελευταία ενημέρωση: 30/9/2020, 18:24

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλος
130/09/2020Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 206ΠΑΥ υπ.Αριθμ. 14/20, για την Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς και Εγκατάστασης – Συναρμολόγησης Δομικών Στοιχείων Προκατασκευασμένου Οικήματος με ΑΔΑ: ΨΒ796-ΘΤΔ
230/09/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.49/20) για την Προμήθεια Χειρουργικών Εργαλείων (Ψαλίδια Υπερήχων) για Κάλυψη Αναγκών Χειρουργείου 251 ΓΝΑ
330/09/2020Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 34/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Σαράντα Ενός (41) Τεμαχίων Υλικού Braking Valve Α/Φ PZL M-18B/BS (ΑΔΑ:6ΘΡ46-Ο0Ι)
429/09/2020Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (Δ.05/2020) σε ευρώ (€) για την προμήθεια γαντιών νιτριλίου μίας χρήσεως για προστασία έναντι χημικών ουσιών για κάλυψη αναγκών του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ)
528/09/2020Συνοπτικός Διαγωνισμός 6/20 της Μ.ΓΕΑ, για την Καθαριότητα Χώρων/Παροχή Διευκρινίσεων – ΑΔΑ: 6Κ2Α6-ΟΚ3
625/09/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.16/20) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού Για την Υλοποίηση Διασυνδέσεων ΣΑΕ με SAM/SHORAD προς κάλυψη αναγκών 110ΠΜ & 1ΟΥ ΑΚΕ (ΑΔΑ: ΨΒ8Δ6-0Λ8)
725/09/2020Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (Δ.04/2020) σε ευρώ (€) για την προμήθεια μίας (1) συσκευής μέτρησης ιξώδους λιπαντικών για κάλυψη αναγκών του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ)
825/09/2020Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.59/20) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού «ΗΡ ΤURBINE REAR COVER», Συγκροτήματος «Turbo Machinery Module – Ηot Section» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν: 193610)
925/09/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.41/20) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του Χειρουργείου του 251ΓΝΑ
1025/09/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/2020) του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Τηλεχειρισμού Radar. ΑΔΑ: 904Ι6-Φ4Ο
1124/09/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.4 6 /20) για την Προμήθεια Χειρουργικών Εργαλείων (Λαβίδες) για Κάλυψη Αναγκών Χειρουργείου 251 ΓΝΑ
1224/09/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 3/20 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού και Εμβολίων
1323/09/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.48/20) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Διαλύματος Accusol 5Lt Κ2 για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ
1422/09/2020Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.7/2020) της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Υλικών για την Αναβάθμιση Διαβαθμισμένης Δομημένης Καλωδίωσης Κτηρίου ΓΕΑ – ΑΔΑ: ΨΙΔΛ6-Η2Δ
1522/09/2020Πρόκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ 05/20 της 113ΠΜ,για την δαπάνη προμήθειας υλικών- εκτέλεση εργασιών «Αντικατάστασης Κεντρικού Αγωγού Δικτύου Ύδρευσης της 113 ΠΜ» με ΑΔΑ:6Β676-ΒΘ8
1622/09/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.47/20) για την Προμήθεια Βιντεοδωδεκαδακτυλοσκοπίου High Definition για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ-ΑΔΑ: ΩΜ5Φ6-3Υ6
1722/09/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.42/20) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Μπαλόνια Αγγειοπλαστικής για Κάλυψη Αναγκών Τμήματος Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ: 6Ξ9Γ6-Ε3Χ
1821/09/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 02/2020) της 350 ΠΚΒ για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής, Π/Υ 44.144,00€-ΑΔΑ ΨΡ6Β6-ΥΒ4
1916/09/2020Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 12 / 2020 της 206 ΠΑΥ για την «Μίσθωση Πλωτού Γερανού»,με ΑΔΑ : ΨΖΥΕ6-Ζ2Δ
2016/09/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 05/20 για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού της ΕΜΥ
2116/09/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/20 για την Προμήθεια ενός (1) Μεταγωγέα Ασφαλείας-Τείχος Προστασίας Εφαρμογών-Web Application Firewall (WAF) της Ιστοσελίδας της ΕΜΥ
2215/09/2020Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (Δ.03/2020) σε ευρώ (€) για την για την προμήθεια συσκευής μέτρησης οξειδωτικής σταθερότητας ελέγχου ποιότητας καυσίμου για κάλυψη αναγκών Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ)
2315/09/2020Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 92432 για την κατασκευή του έργου : «Κατεδάφιση Κτισμάτων στην Περιοχή Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-486Ν)
2414/09/2020Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’αριθμ. 6/2020 της Μ.ΓΕΑ, για την Καθαριότητα Χώρων – ΑΔΑ: 6Χ696-6ΩΡ
2509/09/2020Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ επί Σχεδίου Τεχνικής Προδιαγραφής με αντικείμενο την «Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Ραντάρ » – ΑΔΑ : Ψ0ΚΖ6-ΞΡΓ
2601/09/2020Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού Υπ’αριθμ. 13/20 της 206ΠΑΥ για την Ανάθεση του Έργου «Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στο Στρατόπεδο “ΠΑΠΑΓΟΥ”» με ΑΔΑ: 6Ε0Λ6-ΩΔΓ
2727/08/2020Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄αριθμ. Δ.32/20 για την “Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ”-ΑΔΑ:ΩΨΡΘ6-4ΗΧ
2818/08/2020Διακήρυξη Διαγωνισμού (Δ.11/20) της 206 ΠΑΥ για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας»,με ΑΔΑ : ΩΜ5Κ6-Ξ3Ν

 

Άλλες επιλογές