Ενεργοί Διαγωνισμοί

Η τρέχουσα σελίδα περιλαμβάνει τις αναρτήσεις (προκηρύξεις – διαγωνισμούς – μελέτες) που έχουν δημοσιευθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία παραλαβής προσφορών ή η ημερομηνία απο-ανάρτησης.

Πλήθος ενεργών διαγωνισμών 18Τελευταία ενημέρωση 12/4/2024 11:07

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλος
112/04/2024Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 15/24 του για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων με Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού (Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης) του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
212/04/2024Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 16/24 του για την Παροχή Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
311/04/2024Διακήρυξη υπ’ αριθμό 02/24 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Ελαιόλαδου & Ηλιέλαιου Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) – ΑΔΑ: ΨΕ336-119
410/04/2024Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 03/24 του ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ για την Ανάδειξη Πλειοδότη Αποκομιδής και Εκποίησης Ξυλείας από χώρους της Αεροπορικής Βάσης Ακτίου με ΑΔΑ: Ψ1Ο86-4ΡΓ
510/04/2024Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/24 της 111ΠΜ για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής και Αποκομιδής Ξυλείας Μονάδας – ΑΔΑ: ΨΔΙ16-95Μ
608/04/2024Διακήρυξη Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία υπ’αρίθμ. 09/24 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Συστημάτων Ανάσχεσης (ΣΑ) Α/Φ.(Ν. 3978/11)
704/04/2024Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/24 της 117ΠΜ για την Προμήθεια Λογισμικών (MACE EW) – ΑΔΑ: 6Ω826-ΦΝΑ
804/04/2024Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 13/24 του για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Πέντε (5) Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων LEON PLUS με αντίστοιχα Monitor του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
929/03/2024Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του ΚΕΑ (υπ’ αρίθμ. 01/24) για την Προμήθεια Αυτοματοποιημένης Μετρητικής Συσκευής Συντεταγμένων (Coordinate Measuring Machine) Σύμφωνα με την ΠΕΔ-Α-00851 Έκδοση 2η – ΑΔΑ: ΨΤΚΒ6-4ΘΤ
1027/03/2024Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση αποκλειστικά για γεωργική καλλιέργεια 53,517 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους της Διασποράς της ΜΥ FOB AKTION
1127/03/2024Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση για βοσκή, 107 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου (περιοχή Μαγούλας)
1227/03/2024Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση κτιρίου εμβαδού 50τμ ως αποθηκευτικού χώρου, στο όρος ‘Εδερι του Δήμου Γουβών του Νομού Ηρακλείου
1326/03/2024Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 206617 για την κατασκευή του έργου : «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Καυσίμων Αντλιοστασίου Υψηλής Πίεσης στη Θέση Κορυφή» (ΕΚ-457Ν)
1415/03/2024Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 08/24) για την Προμήθεια Ατομικού Πυροσβεστικού Ιματισμού – ΑΔΑ : 6ΥΞ26-Ψ7Ι
1513/03/2024Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 06/24) βάσει του  άρθρου 20 του Ν.4412/16 (περί ανατιθέμενων συμβάσεων κατ’ αποκλειστικότητα)για την Προμήθεια Ζωνών– ΑΔΑ :ΨΧ4Σ6-5Θ3
1608/03/2024Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 07/24) για την Προμήθεια Συσκευής Εκπαίδευσης του Ιπτάμενου Προσωπικού στην Απώλεια Προσανατολισμού-ΑΔΑ:9ΩΩΩ6-Ω9Α
1702/02/2024Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 05/24) για την Εργοστασιακή Συντήρηση Α/Κ ΡΤ6Τ-3 S/N:PC-E-82572, Ε/Π Β-212-ΑΔΑ:ΨΙΠΒ6-274
1820/12/2023Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 37/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Θαλάμου Ασφαλείας (ISOLATOR) Ανεξάρτητων Θέσεων Εργασίας για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας