Ενεργοί Διαγωνισμοί

Η σελίδα περιλαμβάνει τους διαγωνισμούς που έχουν αναρτηθεί από Μονάδες της ΠΑ στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία παραλαβής προσφορών.

Πλήθος ενεργών διαγωνισμών 26Τελευταία ενημέρωση 30/5/2023 12:13

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλος
130/05/2023Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για εμπορική / επαγγελματική χρήση αποκλειστικά και μόνο συνολικής εκτάσεως 41,7 στρεμμάτων της περιοχής Πυρομαχικών του Αεροδρομίου (Α/Δ) Τυμπακίου Κρήτης.
230/05/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με Ανοιχτή Διαδικασία με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 199159 για την κατασκευή του έργου : «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Καυσίμων Αντλιοστασίου Υψηλής Πίεσης στη Β.Κ. Μικροθηβών» (ΕΚ-454Ν)
329/05/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με Ανοιχτή Διαδικασία με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 200376 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Δύο Νέων Ισόγειων Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού σε ΚΕΔΑ Σαντορίνης» (ΣΝ-39Ε)
426/05/2023Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: “Κατασκευή Νέου Υποστέγου στο ΚΕΑ” – ΑΔΑ: Ψ2ΑΖ6-ΗΜΘ
526/05/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία Υπ’ Αριθμ. 02/23 της Μοίρας Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΜΓΕΑ) για την Προμήθεια Γνησίων και Ισοδύναμων – Ανακατασκευασμένων – Συμβατών Αναλώσιμων Υλικών Εκτυπωτικών Μηχανημάτων για Ένα (1) Έτος προς Κάλυψη Αναγκών ΓΕΑ, ΜΓΕΑ και Οικονομικά Υποστηριζόμενων Μονάδων. (ΑΔΑ: 92086-Δ1Π)
623/05/2023Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια συνολικά 138,771 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους Σκύρου.
718/05/2023Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθμ. 04/23 του ΓΕΕΘΑ για την Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ – ΑΔΑ: 6ΞΩΤ6-ΙΦΘ
817/05/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ΄ αριθμ 04/23 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια Χαρτιού προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ)(ΑΔΑ: 64Υ06-Δ4Υ)
917/05/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’ αριθμ. 12/23) για την Προμήθεια Ειδών Κυλικείων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΑΒ Δεκέλειας & 2ου ΑΚΕ – 120ΠΕΑ – 124ΠΒΕ(ΑΔΑ :ΩΝΒΚ6-8Λ7 )
1017/05/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του ΚΕΑ (υπ’ αρίθμ. 02/23) για την Προμήθεια Συσκευής Σταθερότητας στη Θερμική Οξείδωση (JFTOT) κατά ASTM-D3241 Συμπεριλαμβανομένου Αυτοματοποιημένου Θαλάμου Παρατήρησης – ΑΔΑ: 6ΕΧΘ6-6ΟΧ
1116/05/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 22/23) για την Προμήθεια Είκοσι Επτά (27) τεμαχίων υλικού, NSN 1610-16-006-0245 P/N 6903Α-10 ή NSN B13-6903A-10S P/N 6903A-10S ή NSN1610AA2003793 P/N 6901S-10, Propeller Blade, Α/Φ CL-215 – ΑΔΑ : 6ΝΟ86-5ΑΠ
1212/05/2023Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου της 135ΣΜ (Ανάθεση σε Ειδικευμένο Οικονομικό Φορέα)» (ΑΕΕ: 11/22 – Παράρτημα Α) – ΑΔΑ: ΨΖΜ16-Μ69
1311/05/2023Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 18/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Φαρμάκων Αισθητήριων Οργάνων (Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού) – ΑΔΑ : ΩΧ6Β6-Φ6Μ
1411/05/2023Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη επιφανειακή χρήση, 60 στρεμμάτων χώρου Παλαιού Φυλακίου Καυσίμων Τυμπακίου.
1510/05/2023Διακήρυξη 03/23 της 113ΠΜ για την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Επισκευής του Υλικού Brake Assy P/N: 2-1133-3 του Α/Φ CL-415
1610/05/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία τoυ 201 ΚΕΦΑ (υπ’αρίθμ. 04/23) για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ CL-215/415 – ΑΔΑ : Ψ6ΑΙ6-ΛΥΧ
1710/05/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία τoυ 201 ΚΕΦΑ (υπ’αρίθμ. 03/23) για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ CL-215/415 – ΑΔΑ : 6ΨΞ66-ΗΥΡ
1810/05/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία τoυ 201 ΚΕΦΑ (υπ’αρίθμ. 02/23) για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ CL-215/415 – ΑΔΑ : 9Υ6Σ6-8ΗΓ
1909/05/2023Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 02/23 της 112ΠΜ για την Προμήθεια Υλικών CAD/PAD για την κάλυψη απαιτήσεων σε Α/Φ EMB-135/145 και Ε/Π AS332C1/AB-205 – ΑΔΑ: ΨΡΔΦ6-ΝΙ7
2005/05/2023Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/23 της 112ΠΜ για την Προμήθεια Ανυψωτικών Μηχανημάτων και Παρελκόμενων – ΑΔΑ 6ΙΕΚ6-Μ8Ρ
2102/05/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 21/23) για την Προμήθεια Συλλογής Εργαλείων Συνεργείου Αvionics Α/Φ Μ-346 120 ΠΕΑ- ΑΔΑ:6Σ0Λ6-ΒΑ8
2213/04/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ΄ αριθμ 01/23 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια Εξομοιωτή Διαχείρισης Συμβάντων Πυρασφάλειας-Incident Command Simulator (ICS) για την κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης του ΣΠΥΠΑ (ΑΔΑ: 94Χ26-087)
2307/04/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 16/23) για την  Προμήθεια Υφάσματος Θερινού – Χειμερινού προς Κάλυψη των Απαιτήσεων της ΠΑ -ΑΔΑ:ΨΛΤΒ6-ΤΣΩ
2404/04/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με Ανοιχτή Διαδικασία με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 195944 για την κατασκευή του έργου : «Αντικατάσταση Πομπού (Tx) Radar Watchman του ΠΒΚ στις Θέσεις ΔΡΑΠΑΝΟΝ και ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ» (Κ-493Ν)
2515/03/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ 13/23 για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator-F/S) Α/Φ ΕΜΒ-135/ΕRJ-145 -ΑΔΑ:ΨΓΓ36-0Φ6
2627/01/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 09/23) για την Ανάθεση Υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Τετραετίας του Α/Φ G-V S/N 678 – ΑΔΑ : Ψ76Κ6-ΥΤΣ

Άλλες επιλογές