Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 37/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Θαλάμου Ασφαλείας (ISOLATOR) Ανεξάρτητων Θέσεων Εργασίας για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Θαλάμου Ασφαλείας (ISOLATOR) Ανεξάρτητων Θέσεων Εργασίας για την Κάλυψη Αναγκών του Τμήματος Προετοιμασίας Στείρων και Παρεντερικών Διαλυμάτων για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 272.800,00€ με ΦΠΑ 24% ή 220.000,00€ άνευ ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Δ.37_23 (94ΧΞ6-ΟΕΑ) (24PROC014151287)

Δ.37_23 Προμήθεια Θαλάμου Ασφαλείας (ISOLATOR) 4 (23PROC014014243)

Προκήρυξη Θαλάμου Ασφαλείας (ISOLATOR) (Δ.37-23) (9ΟΑΨ6-Ρ1Ξ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Δ.37_23 2 (9ΨΝΤ6-2ΨΖ) (24PROC014496512)

ΑΠΟΦΑΣΗ 3ης ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Δ.37_23 (6ΤΝΛ6-ΞΞ6) (24PROC014685223)

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/12/2023
Τελευταία τροποποίηση: 29/04/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 01/07/2024