Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 10/24) για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού – ΑΔΑ :91ΨΓ6-8ΝΞ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτη διαδικασια  σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών, για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Ατομικός Σάκος Ιματισμού, Δίκοχα Αξκών – Υπξκών) συνολικής αξίας 498.390,00€ (τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ) άνευ ΦΠΑ ή 618.003,60€ (εξακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων τριών ευρώ και εξήντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/04/2024
Τελευταία τροποποίηση: 26/04/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 04/06/2024