Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 29/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AED) για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων της ΠΑ

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AED) για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 74.400,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

3. Δ.29-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC011014750)

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ (AED) (ΨΡΕΝ6-ΩΨ8) (22PROC011014517)

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/07/2022
Τελευταία τροποποίηση: 28/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 06/09/2022