Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ. 5/2020 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Επιβατικών Οχημάτων – ΑΔΑ: 6Φ766-ΚΨΥ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την προμήθεια τεσσάρων (4) επιβατικών οχημάτων, πέντε (5) θέσεων, έως 1.400 κ.ε., συνολικής εκτιμώμενης αξίας 58.064,52€ άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Φ766-ΚΨΥ

Διενέργεια Τεχνικού Διάλογου – Εκπόνηση Τεχνικής Προδιαγραφής με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) (Follow on Support – FOS) Α/Φ C-27J της ΠΑ(ΑΔΑ:Ψ0ΧΡ6-ΡΣ7)

Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των Άρθρων 6 και 31 του ν.3978/11 προσκαλούμε για ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων σε τεχνικό διάλογο επί του κειμένου της Τεχνικής Προδιαγραφής με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) (Follow on Support – FOS) Α/Φ C-27J της ΠΑ».

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον αποστολής σε αυτούς, σχεδίου Τεχνικής Προδιαγραφής για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη των Α/Φ C-27J της Πολεμικής Αεροπορίας, μέσω FAX στο +30 210 645 8001.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.14/20) για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Καθαριότητας Μαθητών (ΑΚΜ) προς Κάλυψη Αναγκών Σχολής Ικάρων και ΣΜΥΑ με ΑΔΑ: Ω1Ε66-ΞΑΩ

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Καθαριότητας Μαθητών (ΑΚΜ) προς Κάλυψη Αναγκών Σχολής Ικάρων και ΣΜΥΑ, ως τα είδη του Πίνακα του Άρθρου «1» του Παραρτήματος «Β», με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14_20 ΓΙΑ ΑΚΜ

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω1Ε66-ΞΑΩ

Ματαίωση & Επανάληψη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.09/20) για την Προµήθεια Αναψυκτικών-ΧυµώνΜπιρών-Αλκοολούχων Ποτών της 115ΠΜ-ΑΔΑ 6ΜΕ76-820

H 115 ΠΜ αποφάσισε την ματαίωση των αποτελεσμάτων και επαναπροκήρυξη  του υπ. αριθμ 09/20 συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας αναψυκτικών-μπυρών-χυμών-ποτών κτλ, Π/Υ 47.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) για 2 έτη.

Α∆ΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007057850 και 20REQ007057869

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 6ME76-820

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C%CE%9576-820

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ. Αριθ 01/2020 της 350ΠΚΒ/3ηΜΣΕΠ Για Την Συντήρηση Δύο (2) Δεξαμενών Πετρελαίου-ΑΔΑ ΨΒΜΘ6-ΚΣ2

Η 3η ΜΣΕΠ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την
υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση – καθαρισμό και ογκομέτρηση δύο (2) δεξαμενών πετρελαίου, Π/Υ 20.000,00€ (χωρις ΦΠΑ).

ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 20REQ007141976

ΑΔΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΨΒΜΘ6-ΚΣ2

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%92%CE%9C%CE%986-%CE%9A%CE%A32

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.55/2020) για την Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού και Εμβολίων

Το 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την επιλογή αναδόχου ανά είδος με σκοπό την προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού και Εμβολίων, CPV:33690000-3 και 33651690-1,ως τα είδη του Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν.4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC007143486

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω3ΖΦ6-82Β

Υπόδειγμα ΤΕΥΔ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 10/2020 της 115 ΠΜ για την Υγρομόνωση Κτιρίου της Λέσχης Αξιωματικών (Μ-811)-ΑΔΑ ΩΧΡ26-4ΕΜ

Η 115 ΠΜ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών – εργασιών υγρομόνωσης επί του δώματος του κτιρίου της Λέσχης Αξιωματικών, εκτιμώμενης αξίας 20.000€ προ ΦΠΑ.

ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 20REQ007121053

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΩΧΡ26-4ΕΜ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A7%CE%A126-4%CE%95%CE%9C

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ. Αριθμ. 05/2020 της 116 ΠΜ για την Προμήθεια & Τοποθέτηση Δύο (2) Φιλτροδιαχωριστών Καυσίμου- ΑΔΑ 96ΩΧ6-ΩΦΞ

  Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Προμήθεια και τοποθέτηση Δύο (2) Φιλτροδιαχωριστών Καυσίμου, CPV: 42124211-6. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 EUR, απαλασσομένης ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 96ΩΧ6-ΩΦΞ  και ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ 20PROC007121118

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/96%CE%A9%CE%A76-%CE%A9%CE%A6%CE%9E

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ. Αριθμ. 12/2020 της 115 ΠΜ για την Προμήθεια Καφέδων -ΑΔΑ Ω85Φ6-7Ρ7

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα
για την υποβολή έγγραφης οικονοµικής προσφοράς , µε σκοπό την προµήθεια Καφέδων της 115ΠΜ για δύο (2) έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (13.580,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για δύο (2) έτη.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A985%CE%A66-7%CE%A17

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός υπ΄ αριθμ. 28/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Μαθητών-Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών» (ΑΔΑ:ΩΝΨΛ6-1ΛΒ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή  διαδικασία   ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών για την «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ(LAPTOP) Μαθητών-Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών» προϋπολογισθείσας αξίας 200.880,00 € (σε βάθος διετίας) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων  6,27868 % και του αναλογούντος  ΦΠΑ.