Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αρίθμ. 09/20 του ΚΕΔΑ/Ζ για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Αρτοσκευασμάτων και Προϊόντων Ζύμης προς Κάλυψη Αναγκών του – ΑΔΑ : 9ΡΖΖ6-6ΝΑ

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά κατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων, για την προμήθεια Κατεψυγμένων Αρτοσκευασμάτων και Προϊόντων Ζύμης ως το Παράρτημα «Β» της Διακήρυξης, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 23.812,00 € πλέον ΦΠΑ.

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.19/20) για την Προμήθεια Τριακοσίων (300) Ασύρματων Τηλεφώνων DECT MITEL για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:9Β9Χ6-ΘΘ1

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:9Β9Χ6-ΘΘ1

 

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.2/2020) της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Υλικών για Τηλεχειρισμό του RADAR AR-327 Ανδραβίδας από 2ο ΑΚΕ – ΑΔΑ: Ψ7346-Α1Π

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για τη σύναψη σύμβασης με ένα (1) οικονομικό φορέα ανά Υποκατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 58.000,00€ άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος ανά Υποκατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ7346-Α1Π

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 89874 για την κατασκευή του έργου : “Ανακαίνιση – Διαμόρφωση Οικήματος ΟΣΕΑΑΥ «Δίρφυς» στην 114 ΠΜ” (ΤΝΓ-245Ε)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “Ανακαίνιση – Διαμόρφωση Οικήματος ΟΣΕΑΑΥ «Δίρφυς» στην 114 ΠΜ” (ΤΝΓ-245Ε), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 790.000,00 ΕΥΡΩ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ποσού 189.600,00 ΕΥΡΩ.

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ 01/20 της 206ΠΑΥ για την ανάθεση του έργου «Μετεγκατάσταση Συστήματος Βύθισης Συρματοσχοίνου του ΚΕΔΑ Σαντορίνης στην 117ΠΜ» με ΑΔΑ: 6ΑΠΟ6-ΧΝΗ

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου «Μετεγκατάσταση Συστήματος Βύθισης Συρματοσχοίνου του ΚΕΔΑ
Σαντορίνης στην 117ΠΜ» με προϋπολογισμό 389.261,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) και
CPV: 45216200-6. Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Οικοδομικών και
Ηλεκτρομηχανολογικών. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 20/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Λεωφορείων 20-24 Θέσεων προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α.- ΑΔΑ : ΩΤ486-ΣΕΑ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια τεσσάρων (4) λεωφορείων 20-24 θέσεων προς κάλυψη αναγκών της ΠΑ, συνολικήςπροϋπολογισθείσας αξίας 403.224,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24% = 96.773,76€) ήτοι 499.997,76€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Μέσω ΜΗΜΕΔ για την Επιλογή των Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου ΤΝΓ-245Ε

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου : “Ανακαίνιση Διαμόρφωση Οικήματος ΟΣΕΑΑΥ «Δίρφυς» στην 114 ΠΜ” (ΤΝΓ-245Ε), εκτιμώμενης αξίας 790.000,00 € (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 % & απρόβλεπτα 15 %) πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 24%, ποσού 189.600,00 €, που θα κατασκευασθεί στην Τανάγρα του Νομού Βοιωτίας.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρoνικής κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ΤΝΓ-245Ε

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.17/20) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Καθετήρες 2 Αυλών του τμήματος της Επεμβατικής Ακτινολογίας για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ: Ω7ΖΦ6-33Λ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω7ΖΦ6-33Λ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.15/20) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: Ω2096-6ΡΛ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω2096-6ΡΛ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/20) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) – ΑΔΑ:6ΟΥΙ6-ΚΕΥ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών, CPV [15220000-6] . Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΟΥΙ6-ΚΕΥ