Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 1/21 της ΥΠ/ΠΑ με τίτλο: «Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας»(ΑΔΑ:ΩΥΑ96-2ΑΩ)

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Ανάδειξη Συνεργείου για την «Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 362.979,84€ σε βάθος τετραετίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 450.095,04 € σε βάθος τετραετίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/2021 της 115 ΠΜ για την Περιοδική Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρων-ΑΔΑ: 64Ρ16-ΧΡΓ

Η 115 ΠΜ προσκαλεί οικονομικούς φορείς με σκοπό τη σύναψη συμφωνητικού, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, με αντικείμενο την περιοδική παροχή υπηρεσιών
καθαρισμού χώρων της Μονάδας (CPV: 90911200-8), συνολικής ετήσιας
προϋπολογισθείσας αξίας 14.998,62€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο).

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 64Ρ16-ΧΡΓ

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008024223

64Ρ16-ΧΡΓ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/64%CE%A116-%CE%A7%CE%A1%CE%93

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 01/21 της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Τυριού «Φέτα»-ΑΔΑ: 9ΞΜΧ6-ΟΗ8

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, προς σύναψη
συμφωνητικού με σκοπό την περιοδική προμήθεια τυριού «φέτα» για κάλυψη
αναγκών της Μονάδας, για ένα (1) έτος. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή). Προϋπολογισμός προμήθειας 13.260,00 μη συμπ. φΠΑ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ ΠΞΜΧ6-ΟΗ8

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ:21REQ008002312

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9E%CE%9C%CE%A76-%CE%9F%CE%978

9ΞΜΧ6-ΟΗ8

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 02/21 της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Ελαιολάδου-Αραβοσιτελαίου-ΑΔΑ:ΨΥΘ76-535

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, με σκοπό την περιοδική προμήθεια ελαιολάδου και αραβοσιτελαίου για κάλυψη αναγκών της Μονάδας, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή ανά είδος). Προϋπολογισμός προμήθειας 18.750,00€ μη συμπ. ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ ΨΥΘ76-535

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008002362

ΨΥΘ76-535

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A5%CE%9876-535

 

 

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης και Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Επιλογής Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου «Κατασκευή Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού στην 123ΣΤΕ» (Τ- 110Ε)

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (Δ.Α.Ε.) ανακοινώνει τη διενέργεια κλήρωσης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.), στις 02 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο γραφείο 116 της ΔΑΕ, με σκοπό την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση της Επιτροπής ηλεκτρονικού
διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Οικημάτων
Διαμονής Προσωπικού στην 123ΣΤΕ» (Τ-110Ε).

2021-01-19_Φ.916_ΑΔ.105_Σ.21_Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου Τ-110Ε_signed

 

 

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 2/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια ειδών κυλικείου προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός νομών Αττικής και Βοιωτίας (ΑΔΑ:Ω8ΨΖ6-Η7Υ)

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια ειδών κυλικείου προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός νομών Αττικής και Βοιωτίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.400.000,00€ σε βάθος τετραετίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 1.736.000,00€ σε βάθος τετραετίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 03/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator-F/S) των Α/Φ-Ε/Π της ΠΑ» – ΑΔΑ : ΨΛΣΔ6-ΦΝΥ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας 4 ετών, για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator-F/S) των Α/Φ-Ε/Π της, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 13.368.480,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ για τη μίσθωση επαγγελματικής στέγης του δευτέρου (2ου) ορόφου συνολικού εμβαδού 585,65 τ.μ. επί της Οδού Μεσογείων 396, στην Αγία Παρασκευή Αττικής, ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ) ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση της επαγγελματικής στέγης του δευτέρου (2ου) ορόφου συνολικού εμβαδού 585,65 τ.μ. επί της Οδού Μεσογείων 396, στην Αγία Παρασκευή Αττικής, με αποκλειστική χρήση έξι (6) θέσεων στάθμευσης, ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).

 

Προκήρυξη 3/ΔΑΕ/2020 « Κατασκευή Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού στην 123ΣΤΕ » (Τ-110Ε) ΑΔΑΜ:21PROC007996992 2021-01-12 ΑΔΑ:ΨΒΕΦ6-1Ι0

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) καθώς και τις ΑΔ.Φ.917/2152/Σ.469/19-12-20/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ: ΩΑΘ16-Φ1Ξ) και ΑΔ.Φ.917/4/Σ.33/12-01-21/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ:6ΓΔΑ6-Ξ1Ζ) αποφάσεις της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: « Κατασκευή Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού στην 123ΣΤΕ » (Τ-110Ε) συνολικού προϋπολογισμού έργου 2.186.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ 18%, απροβλέπτων 15%, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Έργου Τ-110Ε signed

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΒΕΦ6-1Ι0

 

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 05/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Τριάντα (30) Πετρελαιοκίνητων Επιβατικών Οχημάτων, Μικτής Χρήσης, Ωφέλιμου Φορτίου πεντακοσίων (500) κιλών, κυβισμού έως 1600 cc, προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών της ΠΑ» – ΑΔΑ : ΩΔΤΙ6-ΟΥΟ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια τριάντα (30) πετρελαιοκίνητων επιβατικών οχημάτων, μικτής χρήσης, ωφέλιμου φορτίου πεντακοσίων (500) κιλών, κυβισμού έως 1600 cc, προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΠΑ., συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 556.440,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24% = 133.545,60 €), ήτοι σύνολο 689.985,60 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.