Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.05/20) της 117ΠΜ για την Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Αγωγού Καυσίμου με Καθοδηγούμενα Κύματα Υπερήχων – ΑΔΑ: ΩΨΦ06-ΛΚΠ

Η 117ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ελέγχου αγωγού καυσίμου με καθοδηγούμενα κύματα υπερήχων. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της Διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € απαλλασσόμενου από ΦΠΑ.

ΑΔΑ: ΩΨΦ06-ΛΚΠ

ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007547876

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A8%CE%A606-%CE%9B%CE%9A%CE%A0

ΤΕΥΔ (1)

Οικονομική προσφορά

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/2020) σε Ευρώ (€) για την Προμήθεια Υποδημάτων (Ημιάρβυλα) Ασφαλείας Έναντι Μηχανικών Κινδύνων & Ολίσθησης για Κάλυψη Αναγκών του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ)

Το ΚΕΑ προκηρύσσει το συνοπτικό διαγωνισμό υπ΄αριθμ. Δ.07/2020/ΚΕΑ βάσει του άρθρου του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό προμήθεια υποδημάτων (ημιάρβυλα) ασφαλείας έναντι μηχανικών κινδύνων & ολίσθησης για κάλυψη αναγκών Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ), με CPV: 18830000-6 «Προστατευτικά υποδήματα». Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν.4412/2016 και τους ειδικότερους όρους της οικείας Διακήρυξης.

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.59/20) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας SODIUM CHLORIDE SOL. INF 0,9% W/V BT x 3.000 ML για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Ζ6Η6-Ο8Β

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 1/2020 του ΓΕΕΘΑ για την Αξιοποίηση Υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) διακηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν δώδεκα χιλιάδων εξακοκοσίων ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (112.697,80 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΓΕΕΘΑ με καταληκτική ημερομηνία την 30 Νοε 2020 και από ώρα 09.00 έως 12:00 πμ.

Αναρτήθηκε στο Δι@ύγεια με ΑΔΑ: 6ΓΚ26-ΚΣΥ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.60/20) για την Ανάδειξη Εργολάβου για τη Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) του 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΘΩ26-Β77

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Μηχανολογικών Εργασιών με Αριθμό Διακήρυξης 22/20, στο Πλαίσιο του Έργου «Ανακατασκευή – Μετατροπή Τμήματος Κτιρίου Μ-136 σε Οίκημα Ετοιμοτήτων στη 206ΠΑΥ» (ΑΕΕ: 02/20) – ΑΔΑ: 6ΒΥΙ6-ΗΝ1

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την για την Παροχή Υπηρεσιών Μηχανολογικών Εργασιών.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Ψύξης – Θέρμανσης με Αριθμό Διακήρυξης 21/20, στο Πλαίσιο του Έργου «Ανακατασκευή – Μετατροπή Τμήματος Κτιρίου Μ-136 σε Οίκημα Ετοιμοτήτων στη 206ΠΑΥ» (ΑΕΕ: 02/20) – ΑΔΑ: ΨΒ2Α6-ΠΔ0

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την για την Προμήθεια Υλικών Ψύξης – Θέρμανσης.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ξυλουργικών Υλικών με Αριθμό Διακήρυξης 20/20, στο Πλαίσιο του Έργου «Ανακατασκευή – Μετατροπή Τμήματος Κτιρίου Μ-136 σε Οίκημα Ετοιμοτήτων στη 206ΠΑΥ» (ΑΕΕ: 02/20) – ΑΔΑ: 9ΨΗΥ6-ΛΝ7

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την για την Προμήθεια Ξυλουργικών Υλικών.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κουφωμάτων Αλουμινίου μετά Τοποθέτησής τους με Αριθμό Διακήρυξης 19/20, στο Πλαίσιο του Έργου «Ανακατασκευή – Μετατροπή Τμήματος Κτιρίου Μ-136 σε Οίκημα Ετοιμοτήτων στη 206ΠΑΥ» (ΑΕΕ: 02/20) – ΑΔΑ: ΨΧΧΤ6-Χ9Λ

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την για την Προμήθεια Κουφωμάτων Μετά Τοποθέτησής τους.

: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.66/2020) του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «Servocylinder», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν: 20EA42)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την επισκευή τριών (3) τεμαχίων υλικού «Servocylinder», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν: 20EA42).