Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 20/24 για την Προμήθεια Εξοπλισμού για Κάλυψη Αναγκών ΜΕΘ του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Δύο (2) Οθονών Αιμοδυναμικών Παραμέτρων και Πρόβλεψης Υπότασης και Μίας (1) Φορητής Συσκευής Συνεχούς Καταγραφής Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος  για κάλυψη αναγκών ΜΕΘ του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 136.400,00€ με ΦΠΑ 24% ή 110.000,00€ άνευ ΦΠΑ.

Δ.20-24 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΘ (24PROC014665339)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΘ (ΨΡ5Χ6-ΘΒΟ) (24PROC014664455)

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/04/2024
Τελευταία τροποποίηση: 25/04/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/05/2024