Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 20/24 της 115ΠΜ για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Συστήματος Ανάσχεσης Συρματόσχοινου Αεροδρομίου Μονάδος – ΑΔΑ: 611Ρ6-ΔΚΛ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια υλικών συντήρησης συστήματος ανάσχεσης συρματόσχοινου Α/Δ Μονάδος, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 46.128,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και του ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/04/2024
Τελευταία τροποποίηση: 26/04/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/05/2024