Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση 75 στρεμμάτων του χώρου των αποθηκών πυρομαχικών Α/Δ Αγρινίου για κοπή – αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου

Ανακοινώνεται ότι την 28-05-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116ΠΜ, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την
εκμίσθωση 75 στρεμμάτων του χώρου των αποθηκών πυρομαχικών Α/Δ Αγρινίου
για κοπή – αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου, για χρονικό διάστημα από 30.06.2024
μέχρι 29.06.2028, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από
αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/24

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/04/2024
Τελευταία τροποποίηση: 26/04/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 28/05/2024