Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 21/24 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Ιματισμού (Στολές Υπηρεσίας Ιατρών – Νοσηλευτών και Ζακέτες Υπηρεσίας Νοσηλευτών – Τραυματιοφορέων) για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Ιματισμού (Στολές Υπηρεσίας Ιατρών – Νοσηλευτών και Ζακέτες Υπηρεσίας Νοσηλευτών – Τραυματιοφορέων) για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 54.992,81€ με ΦΠΑ 24% ή 44.349,04€ άνευ ΦΠΑ.

3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Ιματισμού (Δ.21_24) (993Σ6-ΗΣΠ) (24PROC014664683)

1. Δ.21_24 Προμήθεια Ιματισμού (ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (24PROC014665416)

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/04/2024
Τελευταία τροποποίηση: 25/04/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/05/2024