Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/24 της 130ΣΜ για την Προμήθεια Υγρού Οξυγόνου, Συναφούς Μίσθωσης Δεξαμενών και Καθαρισμού – Περιοδικού Ελέγχου Δεξαμενών για Κάλυψη Αναγκών Μονάδος – ΑΔΑ: 9ΞΙΨ6-Τ1Ρ

Η 130 Σμηναρχία Μάχης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για την προμήθεια υγρού αναπνευστικού οξυγόνου, συναφούς μίσθωσης δεξαμενών και καθαρισμού – περιοδικού ελέγχου δεξαμενών για κάλυψη αναγκών Μονάδος, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 80.978,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και του ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/04/2024
Τελευταία τροποποίηση: 25/04/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2024