Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της 112ΠΜ (υπ’αρίθμ. 01/24) για την Προμήθεια CAD/PAD για την κάλυψη απαιτήσεων σε Α/Φ EMB-135/145 και Ε/Π AS332C1/AB-205 – ΑΔΑ : 68ΓΠ6-1ΞΓ

Η 112ΠΜ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια CAD/PAD για την κάλυψη απαιτήσεων σε Α/Φ EMB-135/145 και Ε/Π AS332C1/AB-205 , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 93.600,00€,  απαλλαγμένου από ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%).

  • Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 68ΓΠ6-1ΞΓ
  • Διακήρυξη Διαγωνισμού : Δ.01/24
  • Διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ: 349658.
Ημερομηνία ανάρτησης: 25/04/2024
Τελευταία τροποποίηση: 25/04/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 03/06/2024