Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 14/24 του 251 ΓΝΑ για την Aναβάθμιση του Ακτινολογικού Μηχανήματος PHILIPS DIGITAL DIAGNOST VR του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Aναβάθμιση του Ακτινολογικού Μηχανήματος PHILIPS DIGITAL DIAGNOST VR του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 97.960,00€ με ΦΠΑ 24% ή 79.000,00€ άνευ ΦΠΑ.

Δ_14-24 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ (24PROC014670112)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.14_24 (ΨΗ476-8ΜΧ) (24PROC014669526)

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/04/2024
Τελευταία τροποποίηση: 25/04/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/05/2024