Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 03/24 για την Προμήθεια Νωπών Αποφλοιωμένων Λαχανικών σε Κενό (Vaccum) προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας 251ΓΝΑ

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Νωπών Αποφλοιωμένων Λαχανικών σε Κενό (Vaccum) προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας 251ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 104.864,00€ με ΦΠΑ 13% ή 92.800,00€ άνευ ΦΠΑ 13%.

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Νωπων Αποφλοιωμενων Λαχανικων (Δ.03_24) (9Θ606-ΝΒ9) (24PROC014667951)

Δ.03_24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (24PROC014669382)

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/04/2024
Τελευταία τροποποίηση: 25/04/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 28/05/2024