Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 36/22) για την Προμήθεια Υποδημάτων και Εμβάδων -ΑΔΑ:Ψ3Β76-ΡΦΠ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια υποδημάτων εξόδου λευκών, υποδημάτων λουστρινιών  και εμβάδων πλαστικών  προς κάλυψη αναγκών μαθητών στρατιωτικών σχολών, νεοσυλλέκτων σμηνιτών, επαγγελματιών οπλιτών και οπλιτών βραχείας ανακατάταξης για χρονικό ορίζοντα τεσσάρων ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας 264.120,00 € [συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%].

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/07/2022
Τελευταία τροποποίηση: 19/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 16/09/2022