Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Eπαναληπτικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 39/22) για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού “LUBRICATING OIL AIRCRAFT PISTON, NSN: 9150007534937 SAE – 60” των ΑΦΩΝ CL-215, PZL, T-41 – ΑΔΑ : ΨΡ2Θ6-Β7Ω

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια ελαιολιπαντικού LUBRICATING OIL AIRCRAFT PISTON, NSN 9150007534937 SAE-60 προς κάλυψη αναγκών της Π.Α., συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριών εκατομμυριών διακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.200.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ (άρθρο 27, Ν.2859/2000) και για ποσότητα χιλίων εξακοσίων βαρελιών (4Χ400=1.600) των πενήντα πέντε γαλονιών (55GL).

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/07/2022
Τελευταία τροποποίηση: 22/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 13/09/2022