Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ’ αρίθμ.01/22 της 2ης ΜΣΕΠ για την Προµήθεια Κιτ Πυκνωτών Εισόδου AHF και Συσσωρευτών UPS καθώς και Εργασίες Αντικατάστασης και Παραµετροποίησης Αυτών στα Νέα ∆εδοµένα προς κάλυψη αναγκών Μονάδος

Η 2η ΜΣΕΠ προκηρύσσει  ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια κιτ πυκνωτών εισόδου AHF και συσσωρευτών UPS καθώς και εργασίες αντικατάστασης και παραµετροποίησης αυτών στα νέα δεδοµένα προς κάλυψη αναγκών Μονάδος , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ εβδομήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ (77.748,00€), συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και του ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/07/2022
Τελευταία τροποποίηση: 03/08/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 31/08/2022