Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη επιφανειακή χρήση, 3.016,71 τμ από τους ελεύθερους χώρους του πρώην στρατοπέδου ΠΕΚ στο ΚΕΔΑ Τυμπακίου

Ανακοινώνεται ότι την 13.12.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00’πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη επιφανειακή χρήση, 3.016,71 τμ από τους ελεύθερους χώρους του πρώην στρατοπέδου ΠΕΚ στο ΚΕΔΑ Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για άλλα τέσσερα (4) έτη, μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

 

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη χρήση, της αποθήκης Νο 4 του πρώην 2ου ΠΕΚ του ΚΕΔΑ Τυμπακίου Κρήτης

Ανακοινώνεται ότι την 13.12.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη χρήση, της αποθήκης Νο 4 η οποία βρίσκεται στους χώρους του πρώην 2ου ΠΕΚ του ΚΕΔΑ Τυμπακίου Κρήτης, συνολικού εμβαδού 360τμ.

Δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση ελεύθερων χώρων Α/Δ Αράξου.

Ανακοινώνεται ότι την 23.11.2022 ημέρα Τετάρτη, θα διενεργηθούν στα γραφεία της 116 ΠΜ (Άραξος), τρείς (3) δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθούν με προφορικές, για την εκμίσθωση ελεύθερων χώρων Α/Δ Αράξου ως κάτωθι :
α. 17,88 στρεμμάτων (Προς καλλιέργεια) Ώρα Δγσμού 10:00,
β. 96 στρεμμάτων (Προς εκμετάλλευση αυτοφυούς βλάστησης) Ώρα Δγσμού  11:00,
γ. 6,40 στρεμμάτων (Προς καλλιέργεια) Ώρα Δγσμού 12:00.

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση 400 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Λήμνου.

Ανακοινώνεται ότι την 15.11.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 130 ΣΜ (Ν.Λήμνος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση 400 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Λήμνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, από 25-01-2023 έως 24-01-2027, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για καλλιέργεια χόρτου «Λόλιο». Η διάρκεια της μίσθωσης θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

 

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση 859 στρεμμάτων για κοπή – αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ανδραβίδας.

Ανακοινώνεται ότι την 09.11.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 117 ΠΜ (Ανδραβίδα Ηλείας), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση 859 στρεμμάτων για κοπή – αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ανδραβίδας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση «Έκτασης Περιοχής Κοκκίνη Χάνι» (κτίριο ραδιοφωνικού σταθμού της πρώην Αμερικάνικης βάσης Γουρνών και του περιβάλλοντος χώρου).

Ανακοινώνεται ότι την 01.11.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 133 ΣΜ (Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση «Έκτασης Περιοχής Κοκκίνη Χάνι», (κτίριο ραδιοφωνικού σταθμού της πρώην Αμερικάνικης βάσης Γουρνών και του περιβάλλοντος χώρου), για κάθε νόμιμη χρήση, συνολικού εμβαδού 8.960 τ.μ., αποτελούμενη από κτίριο 168 τ.μ., κυκλικό οικόπεδο και ένα συνδετήριο δρόμο μεταξύ κτιρίου και κυκλικού οικοπέδου, για πέντε (5) έτη και δυνατότητα παράτασης ακόμη πέντε (5), με μηνιαίο μίσθωμα 2.270,00 € και ετήσια αναπροσαρμογή ΔΤΚ + 2%.

Πρόσκληση για την Πλήρωση Θέσης Ασκούμενου/ης Δικηγόρου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Προσκαλούμε όσους/-ες ασκούμενους/-ες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, για το διάστημα από 01-10-2022 έως 30-09-2023 στο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΜΤΑ), να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής εντός (15) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης ( 08-09-2022) της παρούσας, ήτοι έως και την 22-09-2022 και ώρα 15:00, σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΨΜΩΙ46ΨΧΗ5-ΕΧ6

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση «Έκτασης Περιοχής Κοκκίνη Χάνι», ευθύνης 133 ΣΜ.

Ανακοινώνεται ότι την 06.09.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 133 ΣΜ (Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση «Έκτασης Περιοχής Κοκκίνη Χάνι», (κτίριο ραδιοφωνικού σταθμού της πρώην Αμερικάνικης βάσης Γουρνών και του περιβάλλοντος χώρου), για κάθε νόμιμη χρήση, συνολικού εμβαδού 8.960 τ.μ., αποτελούμενη από κτίριο 168 τ.μ., κυκλικό οικόπεδο και ένα συνδετήριο δρόμο μεταξύ κτιρίου και κυκλικού οικοπέδου, για πέντε (5) έτη και δυνατότητα παράτασης ακόμη πέντε (5), με μηνιαίο μίσθωμα 2.270,00 € και ετήσια αναπροσαρμογή ΔΤΚ + 2%.

Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη επιφανειακή χρήση, 3.016,71 τμ από τους ελεύθερους χώρους του πρώην στρατοπέδου ΠΕΚ στο ΚΕΔΑ Τυμπακίου

Ανακοινώνεται ότι την 03.08.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη επιφανειακή χρήση, 3.016,71 τμ από τους ελεύθερους χώρους του πρώην στρατοπέδου ΠΕΚ στο ΚΕΔΑ Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα τριών ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να
παραταθεί για άλλα τρία έτη, μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Δημόσιος πλειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 108 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων του Α/Δ Τρίπολης.

Ανακοινώνεται ότι την 15.07.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 124 ΠΒΕ (Τρίπολη), δημόσιος πλειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 108 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων του  Α/Δ Τρίπολης, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, από 01.09.2022 έως 31.08.2026, και θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.