Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 2.630 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ελευσίνας.

Ανακοινώνεται ότι την 08-12-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 112 ΠΜ (Ελευσίνα), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 2.630 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ελευσίνας, για χρονικό διάστημα από 01-02-2024 έως 31-01-2028, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 985 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους της 204 ΜΓΑΠ (Αυλίδα).

Ανακοινώνεται ότι την 07.12.2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 204 ΜΓΑΠ (Βαθύ Αυλίδας), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 985 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους της 204 ΜΓΑΠ (Αυλίδα), για χρονικό διάστημα από 01.02.2024 μέχρι 31.01.2028, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση αποκλειστικά για γεωργική καλλιέργεια 29 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους της Διασποράς Νεάπολης Αγρινίου.

Ανακοινώνεται ότι την 25.10.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (Άραξος), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση αποκλειστικά για γεωργική καλλιέργεια 29 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους της Διασποράς Νεάπολης Αγρινίου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη χρήση, της αποθήκης Νο 3 η οποία βρίσκεται στους χώρους του πρώην 2ου ΠΕΚ του ΚΕΔΑ Τυμπακίου Κρήτης.

Ανακοινώνεται ότι την 24.10.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη χρήση, της αποθήκης Νο 3 η οποία βρίσκεται στους χώρους του πρώην 2ου ΠΕΚ του ΚΕΔΑ Τυμπακίου Κρήτης, συνολικού εμβαδού 360τμ.

 

Πρόσκληση για την Πλήρωση Θέσης Ασκούμενου/ης Δικηγόρου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Προσκαλούμε όσους/-ες ασκούμενους/-ες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, για το διάστημα από 01-10-2023 έως 30-09-2024 στο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΜΤΑ), να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής εντός (15) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης (01-09-2023) της παρούσας, ήτοι έως και την 15-09-2023 και ώρα 15:00, σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:9ΜΔ546ΨΧΗ5-Κ7Ζ

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση τριών (3) κτιρίων του Α/Δ Αγρινίου, με συνολικό εμβαδόν 3.451τμ, για χρήση αποκλειστικά ως αποθηκευτικό χώρο.

Ανακοινώνεται ότι την 01.09.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (Άραξος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση τριών (3) κτιρίων του Α/Δ Αγρινίου, με συνολικό εμβαδόν 3.451τμ, για χρήση αποκλειστικά ως αποθηκευτικό χώρο, ήτοι :
α. Ανατολικό Υπόστεγο (Υ/Γ), με εμβαδόν 1.683,00 τ.μ.,
β. Υπόστεγο (Υ/Γ) Αεροκινητήρων, με εμβαδόν 840,00 τ.μ.
γ. Συνεργείο Επίγειων Μέσων, με εμβαδόν 928,00 τ.μ.
για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί
να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση αποκλειστικά για γεωργική καλλιέργεια 29 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους της Διασποράς Νεάπολης Αγρινίου.

Ανακοινώνεται ότι την 06.09.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (Άραξος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση αποκλειστικά για γεωργική καλλιέργεια 29 στρεμμάτων από τους ελεύθερους  χώρους της Διασποράς Νεάπολης Αγρινίου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη χρήση, της αποθήκης Νο 3 η οποία βρίσκεται στους χώρους του πρώην 2ου ΠΕΚ του ΚΕΔΑ Τυμπακίου Κρήτης, συνολικού εμβαδού 360τμ.

Ανακοινώνεται ότι την 30.08.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη χρήση, της αποθήκης Νο 3 η οποία βρίσκεται στους χώρους του πρώην 2ου ΠΕΚ του ΚΕΔΑ Τυμπακίου Κρήτης, συνολικού εμβαδού 360τμ. To χρονικό διάστημα της μίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη από
υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη δύο (2) μετά από
αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 1.000 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ελευσίνας.

Ανακοινώνεται ότι την 26.07.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 112 ΠΜ (Ελευσίνα), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 1.000 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ελευσίνας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 01.09.2023 έως 31.08.2027, με δικαίωμα παράτασης του χρόνου μίσθωσης για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

 

Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη επιφανειακή χρήση, 60 στρεμμάτων χώρου Παλαιού Φυλακίου Καυσίμων Τυμπακίου.

Ανακοινώνεται ότι την 26.07.2023 ημέρα Τετάρτη (11:00’πμ), θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ/Τυμπακίου δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη επιφανειακή χρήση, 60 στρεμμάτων χώρου Παλαιού Φυλακίου Καυσίμων Τυμπακίου, για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών από 01.08.2023 έως 31.07.2028, που θα μπορεί να παραταθεί για ακόμη πέντε (5) έτη μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.