Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση αποκλειστικά για γεωργική καλλιέργεια 53,517 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους της Διασποράς της ΜΥ FOB AKTION

Ανακοινώνεται ότι την 24-04-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της MY FOB AKTION, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση αποκλειστικά για γεωργική καλλιέργεια 53,517 στρεμμάτων από
τους ελεύθερους χώρους της Διασποράς της ΜΥ FOB AKTION, για χρονικό
διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να
παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/03/2024
Τελευταία τροποποίηση: 27/03/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 24/04/2024