Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια συνολικά 138,771 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους Σκύρου.

Ανακοινώνεται ότι την 26.07.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 135 ΣΜ (Ν.Σκύρος), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια συνολικά 138,771 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους Σκύρου (115,673 στρ. εντός Α/Δ και 23,098 στρ. στην περιοχή Χωράφα), για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 01.09.2023 έως 31.08.2027, που θα μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση 13 στρεμμάτων του Α/Δ Σκύρου, για εναπόθεση αδρανών υλικών.

Ανακοινώνεται ότι την 05.07.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 135 ΣΜ (Ν.Σκύρος), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση 13 στρεμμάτων του Α/Δ Σκύρου, για εναπόθεση αδρανών υλικών, με χρονική διάρκεια από 01.09.2023 έως 31.08.2028, με δυνατότητα παράτασης για πέντε ακόμη έτη μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 575 στρεμμάτων ελευθέρων χώρων ΚΕΔΑ/Τυμπακίου

Ανακοινώνεται ότι την 27.06.2023 ημέρα Τρίτη (΄Ωρα 11:00 πμ), θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ/Τυμπακίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 575 στρεμμάτων ελευθέρων χώρων ΚΕΔΑ/Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης, και θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

 

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για εμπορική / επαγγελματική χρήση αποκλειστικά και μόνο συνολικής εκτάσεως 41,7 στρεμμάτων της περιοχής Πυρομαχικών του Αεροδρομίου (Α/Δ) Τυμπακίου Κρήτης.

Ανακοινώνεται η διεξαγωγή δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού την 20-06-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στα γραφεία του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για εμπορική /επαγγελματική χρήση αποκλειστικά και μόνο συνολικής εκτάσεως 41,7 στρεμμάτων της περιοχής Πυρομαχικών του Αεροδρομίου (Α/Δ) Τυμπακίου Κρήτης μετά των ευρισκομένων εντός αυτής:
(α) Αποθηκευτικών χώρων στην εν λόγω περιοχή των ανενεργών Αποθηκών Πυρομαχικών του Αεροδρομίου (Α/Δ) Τυμπακίου και συγκεκριμένα των:
(α1) Τεσσάρων (4) υπέργειων αποθηκών, ήτοι (i) της Μ203, εμβαδού  213 τ.μ.,(ii) της Μ204, εμβαδού 113 τ.μ., (iii) της Μ208, εμβαδού 220 τ.μ., και (iv) της Μ209, εμβαδού 220 τ.μ.,
(α2) Δύο (2) αποθηκών, τύπου IGLOO, ήτοι i) της Μ206, εμβαδού
171,20τ.μ., και (ii) της Μ207, εμβαδού 171,17 τ.μ., και
(α3) Μίας αποθήκης πολλαπλών διαμερισμάτων Μ205, εμβαδού 49,26
τ.μ. (6 διαμερίσματα των 8,21 τ.μ. το καθένα).
(β) Εβδομήντα εννέα (79) ελαιοδέντρων.

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια συνολικά 138,771 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους Σκύρου.

Ανακοινώνεται ότι την 14.06.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 135 ΣΜ (Ν.Σκύρος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια συνολικά 138,771 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους Σκύρου (115,673 στρ. εντός Α/Δ και 23,098 στρ. στην περιοχή Χωράφα), για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 01.09.2023 έως 31.08.2027, που θα μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη επιφανειακή χρήση, 60 στρεμμάτων χώρου Παλαιού Φυλακίου Καυσίμων Τυμπακίου.

Ανακοινώνεται ότι την 01.06.2023 ημέρα Πέμπτη (11:00’πμ), θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ/Τυμπακίου δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη επιφανειακή χρήση, 60 στρεμμάτων χώρου Παλαιού Φυλακίου Καυσίμων Τυμπακίου, για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών από 01.08.2023 έως 31.07.2028, που θα μπορεί να παραταθεί για ακόμη πέντε (5) έτη μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

 

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 321,50 στρεμμάτων ελευθέρων χώρων ΚΕΔΑ/Τυμπακίου.

Ανακοινώνεται ότι την 24.05.2023 ημέρα Τετάρτη (΄Ωρα 11:00 πμ), θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ/Τυμπακίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 321,50 στρεμμάτων ελευθέρων χώρων ΚΕΔΑ/Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 01-09-2023 έως 31-08-2027, και θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

 

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 315 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Καστελλίου.

Ανακοινώνεται ότι την 24.05.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 133 ΣΜ (Καστέλλι Ηρακλείου Κρήτης), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 315 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Καστελλίου, για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών από υπογραφής της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης κατά τρία (3) ακόμη έτη, μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 90 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αράξου.

Ανακοινώνεται ότι την 24.05.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (Άραξος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 90 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αράξου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, από 01.09.2023 έως 31.08.2027, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

 

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση 13 στρεμμάτων του Α/Δ Σκύρου για εναπόθεση αδρανών υλικών.

Ανακοινώνεται ότι την 24.05.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 135 ΣΜ (Ν.Σκύρος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση 13 στρεμμάτων του Α/Δ Σκύρου, για εναπόθεση αδρανών υλικών, με χρονική διάρκεια από 01.09.2023 έως 31.08.2028, με δυνατότητα παράτασης για πέντε ακόμη έτη μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.