Πρόσκληση για την Πλήρωση Θέσης Ασκούμενου/ης Δικηγόρου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Προσκαλούμε όσους/-ες ασκούμενους/-ες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, για το διάστημα από 01-10-2023 έως 30-09-2024 στο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΜΤΑ), να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής εντός (15) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης (01-09-2023) της παρούσας, ήτοι έως και την 15-09-2023 και ώρα 15:00, σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:9ΜΔ546ΨΧΗ5-Κ7Ζ

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/08/2023
Τελευταία τροποποίηση: 31/08/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/09/2023