1η Τροποποίηση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΜΓΕΑ (υπ’αρίθμ. 01/22) για την προμήθεια μιας (1) ηλεκτρονικής διάταξης ενίσχυσης ισχύος συχνοτήτων και αισθητήρων μέτρησης ισχύος, μετρητή ισχύος και κατευθυντικών συζευκτών της ΥΠΗΔ – ΑΔΑ: 6Φ1Ο6-ΥΦΛ

Η Μοίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ), προέβει σε τροποποίηση του διαγωνισμού με στοιχεία ΕΣΗΔΗΣ 164364 και ανάρτηση εκ νέου στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 164364,1. Ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά την προμήθεια μιας (1) ηλεκτρονικής διάταξης ενίσχυσης ισχύος συχνοτήτων και αισθητήρων μέτρησης ισχύος, μετρητή ισχύος και κατευθυντικών συζευκτών της ΥΠΗΔ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 115.390,71 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 143.084,48 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/07/2022
Τελευταία τροποποίηση: 15/07/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/07/2022