Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του 201 ΚΕΦΑ (υπ’ αρίθμ. 05/22) για την Προμήθεια Ελαστικών Σωληνώσεων Παροχής Καυσίμου των Β/Τφ Οχημάτων που Χρησιμοποιούνται για την Πλήρωση Α/Φ και Ε/Π (O/N 223170) – ΑΔΑ: Ψ71Λ6-ΑΟΞ

Τo 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια Ελαστικών Σωληνώσεων Παροχής Καυσίμου των Β/Τφ Οχημάτων που Χρησιμοποιούνται για την Πλήρωση Α/Φ και Ε/Π (O/N 223170), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, 183.850,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%), επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 227.974,80 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

  • Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ71Λ6-ΑΟΞ
  • Διακήρυξη διαγωνισμού: Δ.05-22
  • Διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ: 168710
Ημερομηνία ανάρτησης: 18/07/2022
Τελευταία τροποποίηση: 10/08/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 23/08/2022