Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 28/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συσκευής Laser Φωτοπηξίας Κίτρινης Μονοχρωματικής Ακτινοβολίας για Κάλυψη Αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Συσκευής Laser Φωτοπηξίας Κίτρινης Μονοχρωματικής Ακτινοβολίας για Κάλυψη Αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 59.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή 73.160,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Συσεκυής Laser (6Α366-ΧΓ9) (22PROC010831724) Δ.28-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YELLOW LASER GRID ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC010832108)

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 08/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) (ΑΔΑΜ: 22PROC010833434)

  • Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (με συστημικό αύξοντα αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ: 162037) με αντικείμενο την προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ), προϋπολογισθείσας αξίας ποσού Ευρώ Σαράντα Χιλιάδων Τετρακοσίων Έντεκα και Ενενήντα Λεπτών (40.411,90€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 0,13468%) και του ΦΠΑ 13%, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής. Οι συμμετέχοντες δύναται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των υπό προμήθεια ειδών και ως εκ τούτου η ανάθεση μπορεί να γίνει σε περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς. 
  • Η προκήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΛΟΚ6-Π96
  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – Δ.08.22 (Προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών)_signed

Ανακοινώνεται ότι το ΜΤΑ βρίσκεται σε διαδικασία Διαπραγματεύσεων, για την εκμίσθωση γραφείων επί της οδού Λυκούργου 9 ακινήτου (Ομόνοια) ιδιοκτησίας ΜΤΑ.

Ανακοινώνεται ότι το ΜΤΑ βρίσκεται σε διαδικασία Διαπραγματεύσεων, για την εκμίσθωση γραφείων του επί της οδού Λυκούργου 9 ακινήτου (Ομόνοια) ιδιοκτησίας ΜΤΑ , με τιμή εκκίνησης το ποσό των €5,00/τ.μ μηνιαίως και ποσοστό αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της ετήσιας μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), εκτός των γραφείων υπ΄αρίθμ. 103 και 802 των οποίων η τιμή εκκίνησης ορίζεται στα 7,00€/ τ.μ. ως μηνιαίο μίσθωμα και ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της ετήσιας μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μηνιαίου μισθώματος.

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 30/22 του 251ΓΝΑ για τον Καθαρισμό Χώρων και Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΑΑΥΕ – ΚΑΙ – ΔΥΓ

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρων και Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΑΑΥΕ – ΚΑΙ – ΔΥΓ , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 214.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 265.360,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Καθαριότητας Χώρων (Δ.30_22) (ΩΤΠΚ6-ΕΛΟ)(22PROC010816433)

Δ.30_22 ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC010817808)

 

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 189940 για την κατασκευή του έργου : «Ανακαίνιση – Διαμόρφωση Κτιρίων Συνεργείων Κινητήρων Μ-322 και Μ-320 στην 114ΠΜ» (ΤΝΓ-248Ε)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανακαίνιση – Διαμόρφωση Κτιρίων Συνεργείων Κινητήρων Μ-322 και Μ-320 στην 114ΠΜ» (ΤΝΓ-248Ε), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 2.419.354,59 ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ποσού 580.645,10 ΕΥΡΩ.

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 189346 για την κατασκευή του έργου : «Αναβάθμιση Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Κτιρίου Μ-626 (Εστιατόριο) στην Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ-489Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 189346, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αναβάθμιση Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Κτιρίου Μ-626 (Εστιατόριο) στην Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ-489Ν), που θα κατασκευασθεί στο περιοχή στρατωνισμού του Πεδίου Βολής Κρήτης, με εκτιμώμενη αξία 110.000,00 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα ~ 15 % και αναθεώρηση). Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις Χρηστών ΠΒΚ).

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΔΟΥ ΑΒ Δεκελείας (υπ’αρίθμ.5/22) για την Προμήθεια Φορητών Η/Υ (Laptop) Μαθητών Στρατιωτικών Σχολών(ΣΙ-ΣΜΥΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.05_22

Η ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια Φορητών Η/Υ (Laptop) Μαθητών Στρατιωτικών Σχολών(ΣΙ-ΣΜΥΑ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 83.999,83€ (ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/protected/searchNotice.htm?execution=e2s2

Aναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με Αριθμ.Συστήματος  163684: https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx

 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 31/22) για την Προμήθεια Ανθρώπινης Λευκωματίνης (Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού) – ΑΔΑ : 6ΡΙΘ6-Δ09

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Προμήθεια Ανθρώπινης Λευκωματίνης 20% σε συσκευασίες 50 ml και 100 ml, προς κάλυψη αναγκών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 5.541.540,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 6%, ήτοι σύνολο 5.874.032,40 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της 114 ΠΜ (υπ’ αριθμ. 02/22) για την Προμήθεια Εργαλείων Υποστήριξης Α/Φ – ΑΔΑ: 68Ω56-ΞΛ8

Η 114 ΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια εργαλείων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 119.258,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%), και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο ποσό 147.879,92€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διακήρξη με αριθμό 04/2022 του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ – ΑΔΑ: 9Ξ8Ρ6-Ψ0Υ

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας διακηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων 212.661,03€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 9Ξ8Ρ6-Ψ0Υ