Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 31/22) για την Προμήθεια Ανθρώπινης Λευκωματίνης (Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού) – ΑΔΑ : 6ΡΙΘ6-Δ09

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Προμήθεια Ανθρώπινης Λευκωματίνης 20% σε συσκευασίες 50 ml και 100 ml, προς κάλυψη αναγκών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 5.541.540,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 6%, ήτοι σύνολο 5.874.032,40 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/06/2022
Τελευταία τροποποίηση: 24/06/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/07/2022