Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΔΟΥ ΑΒ Δεκελείας (υπ’αρίθμ.5/22) για την Προμήθεια Φορητών Η/Υ (Laptop) Μαθητών Στρατιωτικών Σχολών(ΣΙ-ΣΜΥΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.05_22

Η ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια Φορητών Η/Υ (Laptop) Μαθητών Στρατιωτικών Σχολών(ΣΙ-ΣΜΥΑ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 83.999,83€ (ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/protected/searchNotice.htm?execution=e2s2

Aναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με Αριθμ.Συστήματος  163684: https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/06/2022
Τελευταία τροποποίηση: 24/06/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/07/2022