Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 28/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συσκευής Laser Φωτοπηξίας Κίτρινης Μονοχρωματικής Ακτινοβολίας για Κάλυψη Αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Συσκευής Laser Φωτοπηξίας Κίτρινης Μονοχρωματικής Ακτινοβολίας για Κάλυψη Αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 59.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή 73.160,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Συσεκυής Laser (6Α366-ΧΓ9) (22PROC010831724) Δ.28-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YELLOW LASER GRID ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC010832108)

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/06/2022
Τελευταία τροποποίηση: 29/06/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/07/2022