Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 189940 για την κατασκευή του έργου : «Ανακαίνιση – Διαμόρφωση Κτιρίων Συνεργείων Κινητήρων Μ-322 και Μ-320 στην 114ΠΜ» (ΤΝΓ-248Ε)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανακαίνιση – Διαμόρφωση Κτιρίων Συνεργείων Κινητήρων Μ-322 και Μ-320 στην 114ΠΜ» (ΤΝΓ-248Ε), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 2.419.354,59 ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ποσού 580.645,10 ΕΥΡΩ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/06/2022
Τελευταία τροποποίηση: 27/06/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/07/2022