Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της 114 ΠΜ (υπ’ αριθμ. 02/22) για την Προμήθεια Εργαλείων Υποστήριξης Α/Φ – ΑΔΑ: 68Ω56-ΞΛ8

Η 114 ΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια εργαλείων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 119.258,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%), και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο ποσό 147.879,92€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/06/2022
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/07/2022