Διακήρξη με αριθμό 04/2022 του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ – ΑΔΑ: 9Ξ8Ρ6-Ψ0Υ

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας διακηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων 212.661,03€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 9Ξ8Ρ6-Ψ0Υ

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/06/2022
Τελευταία τροποποίηση: 19/06/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/07/2022