Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 08/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) (ΑΔΑΜ: 22PROC010833434)

  • Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (με συστημικό αύξοντα αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ: 162037) με αντικείμενο την προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ), προϋπολογισθείσας αξίας ποσού Ευρώ Σαράντα Χιλιάδων Τετρακοσίων Έντεκα και Ενενήντα Λεπτών (40.411,90€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 0,13468%) και του ΦΠΑ 13%, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής. Οι συμμετέχοντες δύναται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των υπό προμήθεια ειδών και ως εκ τούτου η ανάθεση μπορεί να γίνει σε περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς. 
  • Η προκήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΛΟΚ6-Π96
  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – Δ.08.22 (Προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών)_signed
Ημερομηνία ανάρτησης: 29/06/2022
Τελευταία τροποποίηση: 29/06/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/07/2022