Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 30/22 του 251ΓΝΑ για τον Καθαρισμό Χώρων και Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΑΑΥΕ – ΚΑΙ – ΔΥΓ

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρων και Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΑΑΥΕ – ΚΑΙ – ΔΥΓ , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 214.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 265.360,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Καθαριότητας Χώρων (Δ.30_22) (ΩΤΠΚ6-ΕΛΟ)(22PROC010816433)

Δ.30_22 ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC010817808)

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/06/2022
Τελευταία τροποποίηση: 27/06/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/07/2022