Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ για τη μίσθωση ως επαγγελματικής στέγης των υπ’αριθ. 4 και 5 ενοποιημένων γραφείων του πέμπτου (5ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας 227,10 τ.μ., ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ) ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ως επαγγελματικής στέγης των υπ’αριθ. 4 και 5 ενοποιημένων γραφείων του πέμπτου
(5ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α στην Αθήνα, συνολικής
επιφάνειας 227,10 τ.μ., ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση των εγκαταστάσεων καυσίμων της ΠΑ στο Α/Δ Ηρακλείου

Ανακοινώνεται  ότι την  26.01.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Ακαδημίας 27, Αθήνα), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση των εγκαταστάσεων καυσίμων της ΠΑ στο Α/Δ Ηρακλείου, για χρονικό διάστημα δώδεκα ετών από υπογραφής της σύμβασης.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08/2020) για την Προμήθεια Αερίου Ηλίου προς Κάλυψη Αναγκών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ)- ΑΔΑ : 69ΜΒ6-6ΦΑ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο κατά άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές,  με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ.Π) διάρκειας ενός (1) έτους, για την προμήθεια Αερίου Ηλίου. Η συνολική προϋπολογισθείσα  αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (€ 74.400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 24%).

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/2020) για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Χώρων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ)- ΑΔΑ : 6Χ1Φ6-4Μ0

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο κατά άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές,  με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ.Π) διάρκειας δύο (2) ετών, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας Χώρων της ΕΜΥ. Η συνολική προϋπολογισθείσα  αξία για δύο έτη ανέρχεται σε ποσό τριάντα μία χιλιάδων διακοσίων ευρώ (31,200,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, [15.600,00 ανά έτος], ή  τριάντα οχτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ (38.688,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων [19.344,00 ανά έτος].

Διαγωνισμός Έργου “Αποπεράτωση Ημιτελούς Πολυκατοικίας Π-11 στην 110ΠΜ (110ΠΜ-20-02)” ΑΔΑ: ΨΚΚΒ6-39Ο

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/6375/Σ.1424/21-12-20/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αποπεράτωση Ημιτελούς Πολυκατοικίας Π-11 στην 110ΠΜ» (110ΠΜ-20-02) με Α.Α: 95010 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΚΚΒ6-39Ο

110ΠM_20_02_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

110ΠΜ_20_02_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

110ΠΜ-20-02_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

110ΠΜ-20-02_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΕΣΗΔΗΣ

110ΠΜ_20_02_ΤΕΥΔ

110ΠΜ_20_02_ΤΕΥΔ σε μορφή *.doc

110ΠΜ-20-02_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Π-11 110ΠΜ

110ΠΜ-20-02_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π-11 110ΠΜ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 10/2020 του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Υλικού Προγραμματισμού-ΑΔΑ:ΨΡΤΛ6-ΑΞΑ

Το ΕΤΗΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια ενεργού εξοπλισμού τηλεχειρισμού Radar, CPV 30196000-9.Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

 

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 08/2020 του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Κεραιών και Συναφούς Εξοπλισμού Μέτρησης Ραδιοσυχνοτήτων Τηλεχειρισμού Radar-ΑΔΑ:ΕΒΓΦ6-1ΩΦ

Το ΕΤΗΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια κεραιών και συναφούς εξοπλισμού μέτρησης ραδιοσυχνοτήτων τηλεχειρισμού radar, CPV: 32352000-5 και 31711422-7. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

 

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. Δ.07/2020 του ΕΤΗΜ,για την Προμήθεια Κέντρου Κατασκευής 3D-ΑΔΑ: 6Ε216-Π2Φ

Το ΕΤΗΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Κέντρου Κατασκευής 3D, CPV: 38520000-6, 38433000-9 .Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ Δ.06/2020 του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Φορητής Συσκευής Ανάλυσης Ραδιοσυχνοτήτων και Δικτυωμάτων Τηλεχειρισμού Radar -ΑΔΑ:ΡΒΕΑ6-Ξ3Μ

Το ΕΤΗΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια φορητής συσκευής ανάλυσης ραδιοσυχνοτήτων και δικτυωμάτων (Network Analyzer) .Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/20) της 117 ΠΜ για την Προμήθεια Λυχνίας Magnetron Radar RDR 350-ΑΔΑ 6ΑΩ46-ΤΔΤ

Η 117 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια λυχνίας magnetron και την παροχή
υπηρεσιών εγκατάστασης / παραμετροποίησης αυτής για κάλυψη αναγκών
μετεωρολογικού Radar RDR350 (CPV: 31711421-0 και 51000000-9), ως τα είδη-υπηρεσίες του Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της
παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν.
4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (53.387,10€), χωρίς ΦΠΑ (66.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 24%).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%A946-%CE%A4%CE%94%CE%A4

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 6ΑΩ46-ΤΔΤ

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ:20PROC007849482

6ΑΩ46-ΤΔΤ

Περίληψη

Διακήρυξη με ΑΔΑΜ & ΑΔΑ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα ΤΕΥΔ