Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. Δ.07/2020 του ΕΤΗΜ,για την Προμήθεια Κέντρου Κατασκευής 3D-ΑΔΑ: 6Ε216-Π2Φ

Το ΕΤΗΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Κέντρου Κατασκευής 3D, CPV: 38520000-6, 38433000-9 .Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 22/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/01/2021