Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ Δ.06/2020 του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Φορητής Συσκευής Ανάλυσης Ραδιοσυχνοτήτων και Δικτυωμάτων Τηλεχειρισμού Radar -ΑΔΑ:ΡΒΕΑ6-Ξ3Μ

Το ΕΤΗΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια φορητής συσκευής ανάλυσης ραδιοσυχνοτήτων και δικτυωμάτων (Network Analyzer) .Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 22/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/01/2021