Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 575 στρεμμάτων ελευθέρων χώρων ΚΕΔΑ/Τυμπακίου

Ανακοινώνεται ότι την 12.01.2021 ημέρα Τρίτη (΄Ωρα 11:00 πμ), θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ/Τυμπακίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 575 στρεμμάτων ελευθέρων χώρων ΚΕΔΑ/Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα από 17.01.2021 έως 16.01.2025, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αρίθμ. Δ.05/2020 του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Λογισμικών Εξομοίωσης – ΑΔΑ:6Υ9Χ6-6ΓΣ

Το ΕΤΗΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια λογισμικών εξομοίωσης, CPV: 48320000-7, 48983000-2 ως τα είδη των Πινάκων της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.70/20) για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών MEROPENEM TRIHYDRATE PD.I.S.INF 1000 MG και MEROPENEM TRIHYDRATE PD.I.S.INF 500 MG/VI για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Ι3Β6-ΝΦΜ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αερόψυκτου Ψύκτη Ενιαίου Τύπου με Αριθμό Διακήρυξης 27/20, στο Πλαίσιο του Έργου «Βελτίωση Εγκατάστασης Κλιματισμού ΥΠΗΔ» (ΑΕΕ: 22/20) με ΑΔΑ: Ρ8Ξ26-ΧΚ1

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την Προμήθεια Αερόψυκτου Ψύκτη Ενιαίου Τύπου.

Αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC007877222

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ρ8Ξ26-ΧΚ1

Ρ8Ξ26-ΧΚ1

d-pr-27-20-206pay

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.71/20) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας PEMETREXED PD.C.SO.IN. 500MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ85Ε6-Δ79

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.69/20) για την Αναβάθμιση Βασικού Συστήματος LS PRO (Προμήθεια Ενισχυτή, Tower και Δύο (2) Οθονών) για Κάλυψη Αναγκών Αιμοδυναμικού Τμήματος του 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Α3Π6-Ν68

 

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.68/20) για την Προμήθεια Παιδιατρικού Βιντεοκολονοσκοπίου για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΛΣΥ6-ΞΣΝ

 

2η Επανάληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.17.1/20) της 115 ΠΜ για την Προμήθεια Εξοπλισμού των Οικημάτων με ΑΔΑ 6Ν186-ΝΤΘ

Η 115 ΠΜ, κατόπιν ματαίωσης των αποτελεσμάτων της 17.1 διακήρυξης, προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό υπ’ αριθμ. 17.2/2020, με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της Δ.17/2020 (ΑΔΑ Ψ7ΒΙ6-Ψ4Φ) και της Δ.17.1/2020 (ΑΔΑ ΨΣ1Δ6-ΗΕΨ), σε ένα στάδιο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16 καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 117 του ιδίου νόμου, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος), για την προμήθεια εξοπλισμού των οικημάτων, για τις ανάγκες της 115 ΠΜ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 13.620,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Όροι και προδιαγραφές του Δ.17.2/20 ως τα Παραρτήματα της παρούσας.
Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 12η Ιανουαρίου 2021 ημέρα
Τρίτη και ώρα 09:30 στην αίθουσα συσκέψεων του Διοικητηρίου της 115 ΠΜ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 6Ν186-ΝΤΘ

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007842315

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9D186-%CE%9D%CE%A4%CE%98

6Ν186-ΝΤΘ

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 42/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Μπουφάν Μπλέ Στρατιωτικού Προσωπικού» – ΑΔΑ : Ω2ΨΖ6-1ΓΞ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο (Σ.Π) διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την προμήθεια μπουφάν μπλέ Στρατιωτικού Προσωπικού, συνολικής προϋπολογισθείσα αξία σε βάθος τετραετίας ποσού 754.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24% = 180.960,00 €) ήτοι σύνολο 934.960,00€.

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 44/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Στρατιωτικά Εργαζόμενων Σκύλων (ΣΕΣ) των Τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) – ΑΔΑ : 6ΕΨΧ6-ΙΙΦ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια εκατόν ενενήντα τριών (193) Στρατιωτικά Εργαζόμενων Σκύλων (ΣΕΣ) προς κάλυψη αναγκών των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ),  συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας €484.000,00 σε βάθος διετίας, ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ή €600.160,00 σε βάθος διετίας, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.