Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 14/20 της 111ΠΜ για την Προμήθεια Δύο (2) Θερμικών – Οπτικών Καμερών ΑΔΑ: ΨΠΠ36-6ΑΜ

Η 111ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Προμήθεια Δύο (2) Θερμικών – Οπτικών
Καμερών CPV: 352125300-2. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της Διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 54.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (66.960,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 24%).

ΑΔΑ: ΨΠΠ36-6ΑΜ

ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007767240

https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=ada:%22%CE%A8%CE%A0%CE%A036-6%CE%91%CE%9C%22&page=0

ΤΕΥΔ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.50/20) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Καθετήρες για Κάλυψη Αναγκών Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 67ΜΟ6-1Η0