Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.70/20) για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών MEROPENEM TRIHYDRATE PD.I.S.INF 1000 MG και MEROPENEM TRIHYDRATE PD.I.S.INF 500 MG/VI για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Ι3Β6-ΝΦΜ

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 18/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/01/2021