Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 44/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Στρατιωτικά Εργαζόμενων Σκύλων (ΣΕΣ) των Τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) – ΑΔΑ : 6ΕΨΧ6-ΙΙΦ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια εκατόν ενενήντα τριών (193) Στρατιωτικά Εργαζόμενων Σκύλων (ΣΕΣ) προς κάλυψη αναγκών των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ),  συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας €484.000,00 σε βάθος διετίας, ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ή €600.160,00 σε βάθος διετίας, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 09/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/01/2021