2η Επανάληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.17.1/20) της 115 ΠΜ για την Προμήθεια Εξοπλισμού των Οικημάτων με ΑΔΑ 6Ν186-ΝΤΘ

Η 115 ΠΜ, κατόπιν ματαίωσης των αποτελεσμάτων της 17.1 διακήρυξης, προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό υπ’ αριθμ. 17.2/2020, με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της Δ.17/2020 (ΑΔΑ Ψ7ΒΙ6-Ψ4Φ) και της Δ.17.1/2020 (ΑΔΑ ΨΣ1Δ6-ΗΕΨ), σε ένα στάδιο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16 καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 117 του ιδίου νόμου, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος), για την προμήθεια εξοπλισμού των οικημάτων, για τις ανάγκες της 115 ΠΜ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 13.620,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Όροι και προδιαγραφές του Δ.17.2/20 ως τα Παραρτήματα της παρούσας.
Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 12η Ιανουαρίου 2021 ημέρα
Τρίτη και ώρα 09:30 στην αίθουσα συσκέψεων του Διοικητηρίου της 115 ΠΜ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 6Ν186-ΝΤΘ

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007842315

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9D186-%CE%9D%CE%A4%CE%98

6Ν186-ΝΤΘ

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 15/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/01/2021