Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 42/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Μπουφάν Μπλέ Στρατιωτικού Προσωπικού» – ΑΔΑ : Ω2ΨΖ6-1ΓΞ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο (Σ.Π) διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την προμήθεια μπουφάν μπλέ Στρατιωτικού Προσωπικού, συνολικής προϋπολογισθείσα αξία σε βάθος τετραετίας ποσού 754.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24% = 180.960,00 €) ήτοι σύνολο 934.960,00€.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 19/01/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/02/2021