Απόφαση Ματαίωσης & Επανάληψης Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/2020) για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πιστοποίησης ΑΔΑ: 9ΖΗΧ6-ΜΓΟ

Το ΕΤΗΜ ως Αναθέτουσα Αρχή Αποφασίζει:
1. Την Ματαίωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.09/20, βάσει των
προβλεποµένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 106 του Ν.4412/16, και σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στο από 29 Δεκεμβρίου 2020 πρακτικό της επιτροπής.
2. Την
Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισµού υπ’ αριθµ.
09.1/20 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην
παράγραφο 3 του άρθρου 106 του ιδίου Νόμου, για την επιλογή αναδόχου με
σκοπό την προμήθεια ενεργού εξοπλισμού τηλεχειρισμού Radar, CPV: 31712000-
0, 31712100-1,32581000-9 ως τα είδη του Πίνακα της Προσθήκης «1», του
Παραρτήματος «Α», της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις
προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

2η Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 5/20 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υφασμάτινης Μάσκας Πολλαπλών Χρήσεων

Το 201 ΚΕΦΑ προσκαλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο υλοποίησης της προμήθειας 40.000 τεμαχίων του είδους ”υφασμάτινη μάσκα πολλαπλών χρήσεων” , για υποβολή έγγραφης ενσφράγιστης προσφοράς και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή ως Παράρτημα ”Α” της Πρόσκλησης.

2Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ

 

 

 

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.79/20) του 201 ΚΕΦΑ για την Γενική Επισκευή (Overhaul) Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού «PROPELLER», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (Ο/Ν: 20EA71)

Το 201 ΚΕΦΑ προσηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Γενική Επισκευή (Οverhaul) δύο (2) τεμαχίων υλικού «PROPELLER», Κάλυψης Απαιτήσεων  A/Φ PZL M-18 (Ο/Ν: 20EA71).

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 47/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Νωπών Κρεάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας» – ΑΔΑ : 6ΝΦ26-90Λ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο (Σ.Π) διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας, συνολικής προϋπολογισθείσα αξία σε βάθος τετραετίας ποσού 1.420.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 13% ή 1.604.600,00 συμπεριλαμβανόμενων  των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος  ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) 01/20 της 117ΠΜ για την Προμήθεια Νωπών Ψαριών – ΑΔΑ: Ω5646-6ΡΑ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με σκοπό την περιοδική προμήθεια νωπών ψαριών για κάλυψη αναγκών Λέσχης Αξιωματικών και Σμήνους Τροφοδοσίας, για ένα (1) έτος, συνολικής εκτιμώμενης αξίας δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δυο ευρώ (16.352,00€) χωρίς ΦΠΑ.

ΑΔΑ: Ω5646-6ΡΑ

ΑΔΑΜ: 20PROC007944279

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95646-6%CE%A1%CE%91

 

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.78/20) του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή Tριών (3) Τεμαχίων Υλικού «GENER 400A/28 PUL», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMB-135LR (Ο/Ν: 20EE21)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την επισκευή τριών (3) τεμαχίων υλικού «GENER 400A/28 PUL», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ EMB-135LR (Ο/Ν: 20EE21).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Οι αναφερόμενες εκτιμώμενες βλάβες του πίνακα “ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΟΣ” της Προσθήκης 1 του Παραρτήματος “Α” της υπ’ αριθμ. 78/20 Διακήρυξης, αφορούν στα S/N με σειρά αναφοράς (το 1ο κελί αφορά στο S/N Y10007, το 2ο κελί στο S/N Y10055 και το 3ο κελί στο S/N 97127).

Διενέργεια ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού της ΥΠΑΑΠΕΔ για τη μίσθωση του υπ’ αριθμόν 11 γραφείου εβδόμου (7ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας 78,10 τ.μ., ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ) ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του υπ’ αριθμόν 11 γραφείου εβδόμου (7ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας 78,10 τ.μ., ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).

 

Διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού της ΥΠΑΑΠΕΔ για τη μίσθωση του υπ’ αριθμόν 10 γραφείου εβδόμου (7ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27A στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας 130,46 τ.μ., ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας  Eνόπλων Δυνάμεων (ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ) ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του υπ’ αριθμόν 10 γραφείου εβδόμου (7ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27A στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας 130,46 τ.μ., ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.77/2020) του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «BRAKE ASSY, CARBON», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMB-135LR (Ο/Ν: 20EE28)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την επισκευή ενός (1) τεμαχίου υλικού «BRAKE ASSY, CARBON», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ EMB-135LR (Ο/Ν: 20EE28).

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.76/2020) του 201 ΚΕΦΑ για τη Γενική Επισκευή (Overhaul) Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «LIQUID OXYGEN CONVERTER», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 20EE35)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Γενική Επισκευή (Οverhaul) τριών (3) τεμαχίων υλικού «LIQUID OXYGEN CONVERTER», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 20EE35).