Απόφαση Ματαίωσης & Επανάληψης Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/2020) για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πιστοποίησης ΑΔΑ: 9ΖΗΧ6-ΜΓΟ

Το ΕΤΗΜ ως Αναθέτουσα Αρχή Αποφασίζει:
1. Την Ματαίωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.09/20, βάσει των
προβλεποµένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 106 του Ν.4412/16, και σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στο από 29 Δεκεμβρίου 2020 πρακτικό της επιτροπής.
2. Την
Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισµού υπ’ αριθµ.
09.1/20 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην
παράγραφο 3 του άρθρου 106 του ιδίου Νόμου, για την επιλογή αναδόχου με
σκοπό την προμήθεια ενεργού εξοπλισμού τηλεχειρισμού Radar, CPV: 31712000-
0, 31712100-1,32581000-9 ως τα είδη του Πίνακα της Προσθήκης «1», του
Παραρτήματος «Α», της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις
προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 31/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/01/2021