Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 47/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Νωπών Κρεάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας» – ΑΔΑ : 6ΝΦ26-90Λ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο (Σ.Π) διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας, συνολικής προϋπολογισθείσα αξία σε βάθος τετραετίας ποσού 1.420.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 13% ή 1.604.600,00 συμπεριλαμβανόμενων  των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος  ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 29/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/02/2021