Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.78/20) του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή Tριών (3) Τεμαχίων Υλικού «GENER 400A/28 PUL», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMB-135LR (Ο/Ν: 20EE21)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την επισκευή τριών (3) τεμαχίων υλικού «GENER 400A/28 PUL», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ EMB-135LR (Ο/Ν: 20EE21).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Οι αναφερόμενες εκτιμώμενες βλάβες του πίνακα “ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΟΣ” της Προσθήκης 1 του Παραρτήματος “Α” της υπ’ αριθμ. 78/20 Διακήρυξης, αφορούν στα S/N με σειρά αναφοράς (το 1ο κελί αφορά στο S/N Y10007, το 2ο κελί στο S/N Y10055 και το 3ο κελί στο S/N 97127).

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 07/01/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/01/2021