Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.79/20) του 201 ΚΕΦΑ για την Γενική Επισκευή (Overhaul) Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού «PROPELLER», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (Ο/Ν: 20EA71)

Το 201 ΚΕΦΑ προσηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Γενική Επισκευή (Οverhaul) δύο (2) τεμαχίων υλικού «PROPELLER», Κάλυψης Απαιτήσεων  A/Φ PZL M-18 (Ο/Ν: 20EA71).

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 29/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/01/2021