Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) 01/20 της 117ΠΜ για την Προμήθεια Νωπών Ψαριών – ΑΔΑ: Ω5646-6ΡΑ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με σκοπό την περιοδική προμήθεια νωπών ψαριών για κάλυψη αναγκών Λέσχης Αξιωματικών και Σμήνους Τροφοδοσίας, για ένα (1) έτος, συνολικής εκτιμώμενης αξίας δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δυο ευρώ (16.352,00€) χωρίς ΦΠΑ.

ΑΔΑ: Ω5646-6ΡΑ

ΑΔΑΜ: 20PROC007944279

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95646-6%CE%A1%CE%91

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 29/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/01/2021